course-details-portlet

TMA4268 - Statistisk læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100 ALLE

Faglig innhold

Statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingmetoder, modellseleksjon/regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, nevrale nettverk

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner godt til de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i prediksjon i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjons- og klassifikasjonsmodeller. 2. Ferdigheter. Studenten kan, for et eksisterende datasett, velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statistiske analyser ved hjelp av statistisk programvare. Studenten kan presentere, interpretere og formidle resultatene fra de statistiske analysene, og vet hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analysene, og hva er forbehold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og arbeider (prosjekter) (20%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. "An Introduction to Statistical Learning with Applications in R", Springer. Mulig tilleggslitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBAN4001 7.5 HØST 2020
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering
03.06.2022

Innlevering
03.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU