course-details-portlet

TMA4255 - Anvendt statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Hypotesetesting. Enkel og multippel lineær regresjon. Modellvalg. Forsøksplanlegging med
to-nivå faktorielle forsøk. Feilforplantningsformelen. Variansanalyse.
Prosesskontroll. Kontingenstabeller. Ikke-parametriske metoder. Bruk av statistisk programpakke.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har god forståelse av de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Dette inkluderer hypotesetesting, lineær regresjon, forsøksplanlegging, variansanalyse, feilforplantningsformelen, prosesskontroll, analyse av kontingenstabeller og ikke-parametriske metoder.

2. Ferdigheter. Studenten kan planlegge et eksperiment for å studere et gitt fenomen. Videre har han eller hun kunnskap om innsamling av informative data av høy kvalitet og analyse av dataene ved hjelp av statistisk programvare. Studenten er i stand til å presentere resultater fra statistiske analyser for kolleger innenfor sitt fagområde, og til å bruke resultatene til å trekke konklusjoner om fenomenet som studeres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og arbeider (prosjekter) (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5066 7.5
ST2202 7.5
TMA4260 7.5 01.08.2006
TMA4267 5.0 01.09.2008
ST2304 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 27.05.2020

Innlevering 27.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU