course-details-portlet

TMA4250 - Romlig statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C
Mappe 30/100

Faglig innhold

Modell-spesifikasjon, simulering og prediksjon, samt parameter-estimering, i kontinuerlige-, hendelses- samt mosaikk tilfeldige felt. Spesielt i gaussiske-, poisson- samt markov tilfeldige felt. Eksempler hentes fra økologi, epidemiologi og geofysikk.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om de sentrale begreper i teorien om gaussiske felt, algoritmer for ubetinget og betinget simulering, romlig prediksjon inkludert kriging. Studenten har videre kunnskap om de sentrale begreper i teorien om hendelsesmodeller, romlige poisson- og cox-felt, samt MCMC algoritmer for simulering av slike hendelses felt. Studenten har kunnskap om de sentrale begreper i teorien om markovfelt, inkludert begreper som klikker, naboskap og potensialfunksjoner samt forståelse for Hammersley-Clifford teoremet. Videre kunnskap om simulering av markovfelt ved hjelp av MCMC-algoritmer. Studenten har dessuten kjennskap til basis teorien for parameterestimering i romlige tilfeldige felt.

2. Ferdigheter. Studenten kan formulere statistiske modeller for enkle romlige fenomener, samt utføre parameterestimering for disse modellene ved hjelp av passende programvare. Videre kan studenten evaluere betingede romlige modeller ved bruk av simulering og utføre romlig prediksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske arbeider (prosjekter). Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

En samlet karakter brukes for sluttkarakter i emnet. I samlet karakter inngår en skriftlig avsluttende eksamen (70%) og en mappeevaluering (30%).
Mappen består av tre skriftlige rapporter som leveres i løpet av semesteret, samt en endelig revidert skriftlig rapport som leveres senest samme dag som skriftlig eksamen. Det vil bli gitt tilbakemeldinger på de tre første skriftlige rapportene, og studenten velger å revidere en av disse. Alle de skriftlige rapportene må leveres inn, men kun den reviderte rapporten danner grunnlaget for vurdering i mappen.

Dersom kurset foreleses på engelsk kan skriftlig avsluttende eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan avsluttende skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved frivillig gjentak av eksamen må begge delvurderinger gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5064 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C 22.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU