course-details-portlet

TMA4250 - Romlig statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 4 timer

Faglig innhold

Parameterestimering, simulering og anvendelser av gaussiske felt, punktfelt og diskrete markovfelt.
Eksempler blir hentet fra bildeanalyse, miljø- og naturressursproblematikk.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om de sentrale begreper i teorien om gaussiske felt, inkludert romlig interpolasjon ved hjelp av ulike former for kriging, og teknikker for ubetinget og betinget simulering. Studenten har videre kunnskap om de sentrale begreper i teorien om punktmodeller, inkludert K- og L-funksjonene, romlige poisson-, cox- og hard-core-prosesser, samt simulering av slike punktmodeller. Studenten har kunnskap om de sentrale begreper i teorien om diskrete markovfelt, inkludert begreper som naboskap, klikker, potensialfunksjoner og Hammersley-Clifford teorem, samt simulering av markovfelt ved hjelp av MCMC-algoritmer. Studenten har dessuten kjennskap til parameterestimering i romlige felt.

2. Ferdigheter. Studenten kan formulere statistiske modeller for enkle romlige fenomener, samt utføre parameterestimering for disse modellene ved hjelp av passende programvare. Videre kan studenten evaluere betingede romlige modeller ved bruk av simulering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (prosjekter) (30%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis
med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5064 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU