course-details-portlet

TMA4220 - Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektarbeid 35/100
Skriftlig skoleeksamen 65/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i numerisk løsning av partielle differensialligninger ved hjelp av elementmetoden. Temaer som behandles er: Minimaliseringsprinsipp, svak formulering, grensebetingelser, kvadratur, feilanalyse, stabilitet, konvergens, elementformuleringer, implementering, direkte og iterativ løsning av de resulterende algebraiske ligningssystemene og anvendelser på Poissonligningen og konveksjons-diffusjonsligningen.

Læringsutbytte

1) Kunnskap: Studentene kjenner til sterke og svake formuleringer av lineære partielle differensialligninger, De kjenner det matematiske grunnlaget for endelig elementmetoder.

2) Ferdigheter: Studentene er i stand til å formulere og implementere endelig elementmetoden anvendt på reelle problemer i 1,2 og 3 dimensjoner, inkludert tidsavhengige problemer, og vurdere kvaliteten av det numeriske resultatet. 3. Generell kompetanse: Studenten får erfaring med skriftlig og muntlig presentasjon av vitenskaplige problemstillinger og resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Noen av øvingene er frivillige, andre er obligatoriske oppgaver. Vurderingen i emnet er basert på skriftlig skoleeksamen (65%) og prosjektarbeid (35%).

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5050 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 65/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjektarbeid 35/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 65/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU