TMA4212 - Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Differanseskjema for ulike typer av partielle differensialligninger, med analyse av konsistens, orden, stabilitet og konvergens. Løsning av lineære ligningsystemer med iterative teknikker og prekondisjonering. Endelig elementmetode.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om den grunnleggende teorien bak numerisk løsning av partielle differensialligninger. Studenten behersker feilanalyse av differansemetoder, og forstår begrepene konsistens, stabilitet og konvergens. Studenten har basiskunnskaper om endelig elementmetode og iterative teknikker for løsning av ligningssystemer.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å velge egnet metode for elliptiske, parabolske og hyperbolske partielle differensialligninger. Studentene er i stand til å sette opp, implementere og analysere diskretiseringsmetoder på et utvalg partielle differensialligninger. Studenten er i stand til å sette opp numeriske eksperimenter for å verifisere om en PDE-løser er korrekt implementert. Studenten er i stand til å velge og anvende egnede iterative metoder for løsning av ligningssystemer.

3. Generell kompetanse. Studenten behersker skriftlig og muntlig presentasjon av vitenskapelige problemer og av resultatene studenten oppnår i sin prosjektoppgave. Studenten er i stand til å bruke forkunskaper i lineær algebra og kalkulus for å nå de øvrige mål i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, seminarer og/eller posterpresentasjoner. Øvingene vil kreve bruk av datamaskin. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%) og semesteroppgave eller utvalgte øvinger (40%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom emnet undervises på engelsk, vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 60/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.