course-details-portlet

TMA4212 - Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Differanseskjema for ulike typer av partielle differensialligninger, med analyse av konsistens, orden, stabilitet og konvergens. Løsning av lineære ligningsystemer med iterative teknikker og prekondisjonering. Endelig elementmetode.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om den grunnleggende teorien bak numerisk løsning av partielle differensialligninger. Studenten behersker feilanalyse av differansemetoder, og forstår begrepene konsistens, stabilitet og konvergens. Studenten har basiskunnskaper om endelig elementmetode og iterative teknikker for løsning av ligningssystemer.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å velge egnet metode for elliptiske, parabolske og hyperbolske partielle differensialligninger. Studentene er i stand til å sette opp, implementere og analysere diskretiseringsmetoder på et utvalg partielle differensialligninger. Studenten er i stand til å sette opp numeriske eksperimenter for å verifisere om en PDE-løser er korrekt implementert. Studenten er i stand til å velge og anvende egnede iterative metoder for løsning av ligningssystemer.

3. Generell kompetanse. Studenten behersker skriftlig og muntlig presentasjon av vitenskapelige problemer og av resultatene studenten oppnår i sin prosjektoppgave. Studenten er i stand til å bruke forkunskaper i lineær algebra og kalkulus for å nå de øvrige mål i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, seminarer og/eller posterpresentasjoner. Øvingene vil kreve bruk av datamaskin. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%) og semesteroppgave eller utvalgte øvinger (40%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Dersom emnet undervises på engelsk, vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. Våren 2021 vil vurdering bestå av en prosjektrapport. Skriftlig eksamen utgår. 

 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU