course-details-portlet

TMA4160 - Kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i moderne kryptografi og algebraen som ligger til grunn. Det gis en kort oversikt over klassiske chiffer og moderne symmetrisk kryptografi og algebraen som ligger bak. Algoritmer for primtallstesting. Grunnleggende algoritmer for beregning av diskrete logaritmer i vilkårlige sykliske grupper. Indeks-kalkulus-algoritmer for å beregne diskrete logaritmer i endelige kropper. Elliptiske kurver over endelige kropper. Algoritmer for faktorisering av heltall. Latticer og LLL-algoritmen. Diffie-Hellman, offentlig-nøkkel-kryptering (ElGamal, RSA, lattice-basert), digitale signaturer (RSA, Schnorr).

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har oversikt over algebraen som ligger til grunn for moderne symmetrisk og asymmetrisk kryptografi, og en viss kjennskap til klassisk og moderne symmetrisk kryptografi. Studenten skal ha kjennskap til teorien for beregninger i generelle endelige sykliske grupper, endelige kropper, elliptiske kurver og latticer. Studenten har også kjennskap til motivasjonen for, bruken av og angrep på asymmetrisk kryptografi, samt kjenne til de viktigste systemene.

2. Ferdigheter: Studenten behersker de viktigste algoritmene for å beregne diskrete logaritmer i generelle endelige sykliske grupper, endelige kropper, de viktigste faktoriseringsalgoritmene, og algoritmer for å avgjøre om heltall er primtall. Studenten kan anvende teorien for nullpunkter til polynomer over endelige kropper til å resonnere om sikkerheten til relevante kryptosystemer. Studenten har opparbeidet seg en intuisjon for hvordan man angriper forskjellige kryptosystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kan bli krav om bruk av datamaskiner i øvingene. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5023 7.5
TMA4155 4.5 01.09.2007
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 B
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU