course-details-portlet

TM8102 - Trafikkanalyse av kommunikasjonsnett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2024. Emnet omhandler analyse og konstruksjon av kommunikasjonsnett ved hjelp av køteoretiske metoder og stokastisk teori. Emnet omfatter: Køteori og nettverk kalkulus. Modell- og problemformuleringer for kommunikasjonsnett. Kildemodeller og karakterisering av trafikken. Tjenestemodeller. Analyse av forsinkelse og tap, dimensjonering av kanaler og knutepunkter, optimalisering. Strategier for trafikkstyring, fordeling, ruting og flytkontroll.

Læringsutbytte

A. Kunnksap: Faget skal gi 1) bred kunnskap om og forståelse av nettmekanismer som bidrar til hvordan ressurser utnyttes for å oppnå tjenestekvalitet i kommunikasjonsnett, og 2) avansert kunnskap om og forståelse av analytiske modeller og metoder for å beskrive, studere og forstå trafikk og trafikkhåndtering i kommunikasjonsnett. Dette inkluderer klassisk kø-analyse og network calculus. B. Ferdigheter: Faget skal gi ferdigheter på avansert nivå i : 1) Å kunne resonere og drøfte trafikkrelaterte problemer i kommunikasjonsnett. 2) Å kunne modelere og evaluere kvantitativt med hensyn på tjenestekvalitet i kommunikasjonsnett ved hjelp av klassisk kø-teori og/eller trafikkteori spesielt rettet mot kommunikasjonsnett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, kollokvier og øvinger.

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på en rapport. Karakterregel er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved kurstart. Utdrag fra lærebøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE5935 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telekommunikasjon
  • Telematikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU