course-details-portlet

TM8101 - Pålitelighetsanalyse av informasjons- og kommunikasjonssystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 A

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2024. Emnet omhandler modellering ved hjelp av tilstandsdiagram og stokastiske Petrinett. Modellering av system med distribusjon, feiltoleranse og samarbeidende programvareobjekter. Ulike modellerings- og analysemetoder og deres anvendelighet ved ulike problemstillinger. Analysemetoder for systemer modellert ved hjelp av tilstandsdiagram/Markovmodeller herunder: systemtider, rate av (sjeldent inntreffende) systemhendelser, måling av intervalltilgjengelighet og pålitelighetsgarantier, trunkering av tilstandsrom. Pålitelighetssimulering med teknikker for å fremprovosere sjeldne hendelser som "importance sampling" og "splitting". System av systemer, IKT systemer som et element i den samfunnsmessige kritiske infrastuktur; utfordringer og metoder i analysen.

Kurset bidrar til nesten alle FNs bærekraftmålene siden effektiv kommunikasjon/nettverk er et grunnleggende behov for alt ikke-lokalt samarbeid, men spesielt til mål 9 Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon .

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

1) En god innsikt i muligheter, metoder og utfordringer innen modellering, analyse og dimensjonering av pålitelighet i informasjon- og kommunikasjons-teknologiske (IKT) system, hvor både maskin-, programvare og nett inngår.

2) Dybdekunnskap på å beherske forhold som er spesifikke innen (høy-)pålitelige systemer så som sjeldent forkommende hendelser, beslutning på grunn av få observasjoner og håndtering av store ustrukturerte tilstandsrom.

3) Innsikt i IKT systemers rolle som del av kritisk infrastuktur.

B. Ferdigheter:

1) Beherske terminologi og begrepsdannelse innen pålitelighetsområdet.

2) Kunne etablere modeller for kommunikasjons-teknologiske (IKT) system ved hjelp av kontinuerlig tid, diskret tilstandsrom Markov modeller og stokastiske Petrinet (Stochastic Activity Networks).

3) Beherske tilnærmede analyseteknikker med trunkering av store tilstandsrom.

4) Beherske approksimative analysemetoder for å finne korttidsmål som fordeling av intervallutilgjengelighet.

C. Generell kompetanse:

1) Bedret innsyn i anvendelses- og økonomi-aspekter knyttet til pålitelighet av IKT system. 2) Ha en forståelse av kravene til pålitelighet av IKT system som følger av deres rolle i samfunnet.

3) Ferdighet i å fremlegge, vurdere og diskutere andres forskningsresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier/interaktive forelesninger, hvor det forusettes at studentene har satt seg inn i temaet på forhånd. Frivillige øvinger. Dersom kun norsk/skandinavisktalende studenter følger kurset, vil den muntlige delen av undervisningen bli gitt på norsk.

Mer om vurdering

Ved flere enn 4 eksamensoppmeldte vil det bli vurdert å avholde skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret tilbake til muntlig eksamen. Karakterregel er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Kursmateriell

Tidskrifts-, konferanseartikler o.a. Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE5933 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telekommunikasjon
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Informasjonssystemer
  • Databehandling
  • Datateknikk
  • Telematikk
  • Informatikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU