TKT4230 - Stålkonstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset tar for seg videregående tema innen dimensjonering av stålkonstruksjoner. Tema som dekkes er elastisk platebøyning og plateknekking, kapasitet til plater og plateformede komponenter inkludert virkning av skjærdeformasjoner, tverrsnittsklasser, avanserte tverrsnitt, brubjelker, forbindelser og stiverutforming. Videre dekkes vipping av bjelker, torsjonsknekking og bøyningstorsjonsknekking av søyler. Det gis en innføring i utmattingsberegninger for stålkonstruksjoner, og oppførsel til stålkonstruksjoner ved brann. I kurset legges det vekt på konstruksjonseksempler og problemløsing mhp laster, lastvirkninger, stabilitetsproblemer og bærevirkninger. Eksempler på komponenter/konstruksjoner som behandles er tynnveggede profiler, usymmetriske tverrsnitt, større bjelkeprofiler med eller uten stivere, brokasser, platefelt.

Læringsutbytte

Stålkonstruksjoner 2 bygger på emnet Stålkonstruksjoner 1, og tar for seg de mer avanserte tema innen beregning og dimensjonering av stålkonstruksjoner. Emnet gir grunnlaget for å forstå og beregne kapasitet og oppførsel til komponenter og konstruksjoner med tynnere plater og mer avansert tverrsnittsgeometri enn behandlet tidligere. De sentrale temaene i Stålkonstruksjoner 2 er elastisk platebøyning og plateknekking, kapasitetsmodeller og regler for plater og plateformede tverrsnitt og komponenter, oppførsel til plater med stivere, vipping av bjelker og beregning av avstivingssystemer, virkningen av brannbelastning på stålkonstruksjoner, og dimensjonering for utmattingsvirkende last.

Stålkonstruksjoner 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Kapasitetsberegninger og bærevirkninger for tverrsnitt og konstruksjonselementer.
- Det elastisitetsteoretiske grunnlaget for å beregne knekking av plater påkjent i plateplanet, spesielt med hensyn på aksiallast og skjærlast.
- Virkning av stivere og elastiske understøttelser for elastisk knekklast for staver og plater, og knekklast for konsentrert last på platekant.
- Kapasitetsbestemmelse for enkeltplater og plater og stivere som deler av tverrsnitt til bjelker og søyler, samt aksialkapasitet til avstivede platefelt.
- Torsjonseffekter for staver og tverrsnitt. Torsjonsknekking og bøyetorsjonsknekking for søyler.
- Elastisk vippemoment for bjelker, med effekt lasttilfelle og momentfordeling, lastens angrepshøyde, og usymmetri i tverrsnittet.
- Oppførsel til stålmaterialer ved forhøyet temperatur, brannpåkjenning og dimensjonering mot brann, dimensjonering mot utmatting.
- Kapasitetsbestemmelse for skrudde og sveiste knutepunkt, rammehjørner, stivere, enkel karakterisering av oppførsel for konstruksjonsanalyse.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Beregne tverrsnittskapasitet og komponentkapasitet for stålkomponenter med standardtverrsnitt og tverrsnitt oppbygget av tynne platedeler, inkludert stivere, etter reglene i Eurokode 3.
- Beregne kapasitet for vipping for uavstivede bjelker og bjelker med delvis avstiving eller elastiske fastholdinger fra tilgrensende komponenter.
- Utføre enkle beregninger for brannbelastning og bæreevne ved brann, samt beregninger for kapasitet til enkle konstruksjoner og deler med utmattingsvirkende last.
- Beregne kapasitet for sveiste og skrudde knutepunkter, rammehjørner, stivere, samt klassifisere knutepunkt for konstruksjonsanalyser.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av komponenter som bjelker og søyler i stålkonstruksjoner, for alle praktisk forekommende tverrsnitt og brudd- og instabilitetsformer.
- Forstå og bruke bestemmelser og formler for dimensjonering, som gitt i f.eks i Eurocode 3, samt kjenne metodenes begrensninger.
- Beregne og dimensjonere avanserte stålkonstruksjoner og komponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og ukentlige regneøvinger, laboratoriedemonstrasjoner og byggeprosjekt med design, bygging og prøving av fagverk av aluminiumprofiler. 2/3 av øvingene må være godkjent for at eksamen skal kunne tas. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Per K. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Tapir.
NS EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner, Allmenne regler og regler for bygninger, NS EN 1993-1-5 Prosjektering av konstruksjoner, Plater påkjent i planet. NS EN 1993-1-2 Prosjektering av konstruksjoner, Brannteknisk dimensjonering. Forelesningsnotater. Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7060 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 01.12.2017 09:00 F1 , R D1-185 Datasal , KJL1 , R41
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.