course-details-portlet

TKT4215 - Betongteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Betongtyper og praktisk utførelse av betongarbeid. Proporsjonering og fersk betongs støplighetsegenskaper. Sementtyper og egenskaper, pozzolane tilsetningsmaterialer, oppbygging av bindemiddelfasen. Tilslag egenskaper og funksjon, typer og bruk av tilsetningsstoffer. Herdeteknologi og svinn/riss følsomhet. Mekaniske egenskaper. Permeabilitet og bestandighet ovenfor fysisk og kjemisk nedbrytning, inkludert armeringskorrosjon.

Læringsutbytte

Emnet gir grunnlag for bruk av betong, med vekt på de krav og muligheter Norsk Standard gir rådgiver, betongprodusent, entreprenør og byggherre. Proporsjonering av ulike typer betong, inkl prinsipper for selvkomprimerende betong utfra hensyn til fersk (reologi, stabilitet) og herdet betong (fasthet, bestandighet, økonomi, bærekraftig utvikling). Forståelse for delmaterialenes betydning (sement, pozzolaner/tilsetningsmaterialer, tilsetningsstoffer og tilslag/filler) og kompositt teori (PM-modell). Innføring i enkle beregninger av volumforhold og porestruktur (gel/kapillær) i hydratiseringsprodukter. Videre gis grunnlag for bruk av herdeteknologi modeller (modenhet, egenskapsutvikling mm) til å styre, kontrollere og verifisere herdeforløpet til betong ved vintertemperaturer. Forståelse av ulike mekanismer som forårsaker volumendringer fra fersk (plastisk setning, -svinn), via ung (temperatur, autogent svinn) til herdet betong (uttørkingssvinn). Kjenne mekanismer for volumendringer i de ulike faser (stabilitet, bleeding, temperatur endringer, selvuttørking) som underlag til å forstå rissproblematikk i fersk/ung betong (valg av betongsammensetning, betydning av uttørking/vanning, temperaturkontroll etc). Betongens fasthet; kjenne til og forstå delmaterialenes og hydratiseringsproduktenes betydning for fasthetsegenskaper, bruddmekanismer og standardens krav til fasthet i konstruksjonsbetong. Et sentralt læringsmål er dermed styring og kontroll av fasthet under betongproduksjon. Til slutt gis en innføring i betongens tetthetsegenskaper og frostbestandighet. Kunnskaper om hydratiseringsproduktenes porestruktur utvikling som funksjon av vann/bindemiddelforhold og hydratiseringsgrad anvendes på betong i en del enkle beregninger. Bruk av standarder for produksjon av betong med spesifisert fasthet og bestandighet.

Kunnskaper:
- forståelse for delmaterialenes betydning for fersk og herdnet betongs egenskaper
- kjenne enkle komposittmodeller for proporsjonering (partikkel/matriks) og tetthet/bestandighet (pasta/tilslag)
- grunnleggende forståelse av hydratisering samt viktige fysiske og kjemiske egenskaper hos hydratiseringsproduktene
- grunnleggende herdeteknologi modeller (modenhet, egenskapsutvikling)
- kjenne de ulike mekanismer som forårsaker volumendringer fra fersk (plastisk setning, -svinn), via ung (temperatur, autogent svinn) til herdet betong (uttørkingssvinn)

Ferdigheter:
- proporsjonering av betong med ønsket konsistens, fasthet, volumstabilitet, bestandighet etc
- enkle beregninger av porestruktur i hydratiseringsprodukter og bruk i komposittmodell til bestemmelse av frostbestandighet
- Produksjon og kvalitetsstyring av betong (fersk, herdnende, herdet (fasthet, bestandighetsklasse))
- Praktisk bruk av betong under ulike produksjonsforhold til ulike formål

Generell kompetanse:
- grunnlag for bruk av betong, med vekt på de krav og muligheter Norsk Standard gir
- bruk av betong utfra gunnleggende kunnskaper om delmaterialer og kompositt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, 2 laboratorieøvinger og 6 skriftlige øvingsarbeider. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieaktivitet
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7045 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 08.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU