course-details-portlet

TKT4212 - Trekonstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Materialbeskrivelse, elastisitet, brudd og bruddkriterier for anisotrope materialer. Spenninger og tøyninger i laminater og kompositter. Komponentoppførsel for anisotrope plater og skiver.
Sammenføyninger basert på lim, tverrbelastede forbindere og aksialbelastede forbindere. Fleksibilitet i forbindelser.
Trebaserte kompositter som heltre, limtre, kryssfiner og massivtre og sammenstillinger av disse. Aktuelle dimensjoneringsregler for sammensatte konstruksjoner.
Spenningskonsentrasjoner rundt hull i bjelker og plater og forsterkninger. Langtidsegenskaper, fukt og dimensjonsendringer, kryp og relaksasjon. Forspente konstruksjoner.
Dynamisk belastning, vibrasjoner og utmatting. Bruer i tre.
Brann og dimensjonering av trekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Trekonstruksjoner 2 bygger på emnet Trekonstruksjoner 1, som gir en grunnleggende innføring i prosjektering av trekonstruksjoner. Trekonstruksjoner 2 tar for seg de mer avanserte tema innen beregning og dimensjonering av trekonstruksjoner. Det teoretiske grunnlaget for å modellere trematerialer med elementmetoden blir gjennomgått med hensikt å kunne forstå og beregne kapasitet og oppførsel til komponenter og konstruksjoner sammensatt av anisotrope skiver og plater. Aktuelle sammenføyningsmetoder blir studert både med hensyn til kapasitet og stivhet. Videre blir noen analytiske beregningsmetoder samt aktuelle prosjekteringsregler gjennomgått for sammensatte konstruksjoner, eller spesielle konstruksjonsdetaljer. Tidsavhengige effekter og brannprosjektering blir også gjennomgått.

Kunnskaper:
Studentene skal ha kunnskap om:
- Numerisk modellering av tre og trebaserte materialer og kompositter til bruk i lastbærende konstruksjoner
- Sammenføyningsmetoder for trebaserte materialer og deres egenskaper
- Tidsavhegige effekter av betydning for prosjektering av trebaserte komponenter
- Respons av trekonstruksjoner utsatt for dynamisk belastning.
- Branndimensjonering

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
- vurdere og foreslå effektiv bruk av trebaserte komponenter i bæresystemer for trekonstruksjoner
- modellere og beregne lastvirkninger for trekonstruksjoner ved bruk av numeriske simuleringer og analytiske betrakninger
- verifisere at alle krav til prosjektering oppfylles i henhold til Europeisk regelverk (Eurokode 5, delene: 1-1, 1-2 og -2)

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne:
- det generelle grunnlaget for laster og lastberegning,
- generell statisk analyse og beregning av lastvirkninger
- det generelle grunnlaget for dimensjonering av lastbærende konstruksjoner etter Europeisk regelverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og regneøvinger, 2/3 av øvingsarbeidet må være godkjent for at eksamen skal kunne tas. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnlag i konstruksjonsmekanikk og TKT4211 Trekonstruksjoner 1, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Thelanderson & Larsen: Timber Engineering, ISBN 0-470-844469-8.
Daniel & Ishai: Engineering Mechanics of Composite Materials, 2.ed, ISBN 0-19-515097-1.
Bodig & Jayne: Mechanics of Wood and Wood Composites, ISBN 0-89464-777-6.
STEP: Timber Engineering 1, ISBN 90-5645-001-8
Eurocode 5, EN 1995, Design of timber structures parts -1-1,-1-2, -2
Artikler og notater som spesifiseres i semesteret.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Konstruksjonsteknikk
  • Trekonstruksjoner
  • Bygningsmaterialer
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU