course-details-portlet

TKT4201 - Konstruksjonsdynamikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Følgende emner dekkes: En-frihetsgrad-systemet. Respons for dynamisk last ved superposisjon i tids- og frekvensplanet. Tidsintegrasjon. Kontinuerlige systemer (partielle differensialligninger), generaliserte en-frihetsgrad-systemer, dynamisk respons ved modal superposisjon. Dempnings-mekanismer og modeller. Matriseformulering av bevegelsesligningen. Fri svingning med numerisk løsning. Direkte løsning av bevegelsesligningen i tids- og frekvensplanet. Responsanalyse for aktuelle lastsituasjoner (f.eks. vind og jordskjelv).

Læringsutbytte

Konstruksjonsdynamikk er et grunnleggende kurs innen forståelsen for og formuleringen av dynamiske problemstillinger som i hovedsak er relatert til bygningskonstruksjoner. Med utgangspunkt i introduksjonen gitt tidligere i Mekanikk 2 TKT 4122/4123 gir konstruksjonsdynamikk opplæring i klassisk metodikk for å etablere bevegelsesligningen og ulike metoder for å beregne dynamisk konstruksjonsoppførsel, dynamisk last og lastvirkning. Konstruksjonsdynamikk har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Etablering av dynamisk likevekt, bevegelsesligningene - Kontinuerlige systemer, partielle differensialligninger for staver og bjelker - Løsning av egenverdiproblemet og kjennskap til dets egenskaper - Etablering av generaliserte en- og flerfrihetsgradssystemer - Grunnlag for generell energiformulering, Rayleigh-Ritz og Hamiltons prinsipp - Modellering av konstruksjoners dempningsmekanismer - Beregning av respons fra ulike typer laster - Løsningsmetoder i tidsplanet - Løsningsmetoder i frekvensplanet Ferdigheter: Kandidaten kan: - Etablere en diskretisert beregningsmodell for et flerfrihetsgradssystem - Etablere nødvendige matriser for bevegelsesligningen, masse- og dempningsmatrisen i tillegg til stivhetsmatrisen som er kjent fra tidligere - Bruke normalkoordinater for å redusere det dynamiske problemet - Beregne respons fra harmonisk og transient last - Bruke programvare for å beregne dynamisk respons Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Vurdere behov for dynamisk analyse som grunnlag for dimensjonering av konstruksjoner - Karakterisering av en konstruksjons dynamiske egenskaper fra egenfrekvenser og svingeformer i forhold til belastningens egenskaper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og modelldemonstrasjoner. Obligatoriske regne-, data- og laboratorieøvinger. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

A.K. Chopra: Dynamics of structures, 2nd ed., Prentice Hall, 2001. P.G. Bergan, P.K. Larsen & E. Mollestad: Svingning av konstruksjoner, Tapir 1981. Notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 10.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 80
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU