course-details-portlet

TKT4201 - Konstruksjonsdynamikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Følgende emner dekkes: En-frihetsgrad-systemet. Respons for dynamisk last ved superposisjon i tids- og frekvensplanet. Tidsintegrasjon. Kontinuerlige systemer (partielle differensialligninger), generaliserte en-frihetsgrad-systemer, dynamisk respons ved modal superposisjon. Dempnings-mekanismer og modeller. Matriseformulering av bevegelsesligningen. Fri svingning med numerisk løsning. Direkte løsning av bevegelsesligningen i tids- og frekvensplanet. Responsanalyse for aktuelle lastsituasjoner (f.eks. vind og jordskjelv).

Læringsutbytte

Konstruksjonsdynamikk er et grunnleggende kurs innen forståelsen for og formuleringen av dynamiske problemstillinger som i hovedsak er relatert til bygningskonstruksjoner.
Med utgangspunkt i introduksjonen gitt tidligere i Mekanikk 2 TKT 4122/4123 gir konstruksjonsdynamikk opplæring i klassisk metodikk for å etablere bevegelsesligningen og ulike metoder for å beregne dynamisk konstruksjonsoppførsel, dynamisk last og lastvirkning.

Konstruksjonsdynamikk har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Etablering av dynamisk likevekt, bevegelsesligningene
- Kontinuerlige systemer, partielle differensialligninger for staver og bjelker
- Løsning av egenverdiproblemet og kjennskap til dets egenskaper
- Etablering av generaliserte en- og flerfrihetsgradssystemer
- Grunnlag for generell energiformulering, Rayleigh-Ritz og Hamiltons prinsipp
- Modellering av konstruksjoners dempningsmekanismer
- Beregning av respons fra ulike typer laster
- Løsningsmetoder i tidsplanet
- Løsningsmetoder i frekvensplanet

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Etablere en diskretisert beregningsmodell for et flerfrihetsgradssystem
- Etablere nødvendige matriser for bevegelsesligningen, masse- og dempningsmatrisen i tillegg til stivhetsmatrisen som er kjent fra tidligere
- Bruke normalkoordinater for å redusere det dynamiske problemet
- Beregne respons fra harmonisk og transient last
- Bruke programvare for å beregne dynamisk respons

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Vurdere behov for dynamisk analyse som grunnlag for dimensjonering av konstruksjoner
- Karakterisering av en konstruksjons dynamiske egenskaper fra egenfrekvenser og svingeformer i forhold til belastningens egenskaperLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger og modelldemonstrasjoner. Obligatoriske regne-, data- og laboratorieøvinger. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A.K. Chopra: Dynamics of structures, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
P.G. Bergan, P.K. Larsen & E. Mollestad: Svingning av konstruksjoner, Tapir 1981.
Notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU