course-details-portlet

TKT4145 - Elementmetoden i ingeniørvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter formuleringen av element-angrepsmåten for ulike multifysikk differensialligninger basert på såkalt svak formulering i kombinasjon med Galerkin's metode. Hovedvekten blir lagt på 2- og 3-dimensjonale varmeledningsproblemer og elastiske problemer. Introduksjon til formulering av fluidmekanikk problem vil også bli behandlet. Element program ABAQUS skal bli brukt.

Læringsutbytte

Emnet Elementmetoden i ingeniørvitenskap bygger på de grunnleggende mekanikkemnene Mekanikk 1 og 2, varmeledning og noe grunnleggende fluidmekanikk. Emnet inneholder hvordan en kan komme fram til en elementmetodeformulering innen styrkeberegninger, varmestrømning og væskestrømning. Elementmetoden i ingeniørvitenskap har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Spennings- og tøyningsbegrepet og varmeledning. - Svakform, sterk form og Galerkin metode. - Etablering av interpolasjonspolynomer for elementer og elementtyper. - Krav til konvergens og nøyaktighet. - Bruk av naturlige koordinater og arealkoordinater ved isoparametriske elementer. - Numerisk integrasjon for stivhetsmatrise og lastvektor. - Beregning av resultater innen elementet Ferdigheter: Kandidaten kan: - Bruke Galerkin metode til formell utledning av elementets stivhetsrelasjon. - Beregne stivhetsmatrise og lastvektor for 1D-elementer i detalj. - Beregne lastvektor for plane elementer. - Stille opp interpolasjonspolynomer etter null-linjemetoden. - Bygge opp konstruksjonens stivhetsrelasjon ut fra elementenes stivhetsrelasjoner. - Bruke element program ABAQUS til å løse virkelige problemer. Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Det generelle grunnlaget for elementmetoden for multifysikk problemer - Forstå beregningsgangen i lineære elementberegninger - Inneha en sunn kritisk holdning til beregnede resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger (obligatoriske). Dataøvinger (ABAQUS obligatoriske). 2/3 av øvingene kreves godkjent. Undervisning og eksamensoppgave gis på engelsk. Studentenes besvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

N. Ottosen & H. Pettersson: Introduction to the Finite Element Method (foreløpig); Jacob Fish and Ted Belytschko: A First Course in Finite Elements; Zhiliang Zhang: Finite Element Method Lecture notes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1077 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU