course-details-portlet

TKT4135 - Materialmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Spenninger og tøyninger. Elastisitet og termoelastisitet. Anisotropi og symmetriplan. Lineær viskoelastisitet. Plastisitet og viskoplastisitet (flytekriterier, flytelov, fastning, effekt av tøyningshastighet og temperatur). Elementmetoden for ikke-lineære materialer.

Læringsutbytte

Materialmekanikk er et videregående emne i faststoffmekanikk for studenter som velger fordypning i konstruksjonsteknikk eller industriell mekanikk ved MTBYGG, MTING og MTPROD. Emnet omhandler teorier for elastiske, viskoelastiske, elastoplastiske, elasto-viskoplastiske materialer og gir en introduksjon til ikke-lineære elementmetoder.

Materialmekanikk har følgende læringsmål:

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:

- Kontinuumsmekanikk for små deformasjoner

- Lineær elastisitetsteori for isotrope og anisotrope materialer

- Lineær viskoelastisitet

- Plastisitetsteori (flytekriterier, flytelov og fastningsregler)

- Viskoplastisitet

- Ikke-lineære elementmetoder for små deformasjoner

Ferdigheter: Kandidaten kan:

- Velge matematisk modell for å beskrive oppførselen til et materiale

- Bestemme parametre i matematiske modeller for materialer fra laboratorieforsøk

- Utføre elementanalyser av komponenter og konstruksjoner med ikke-lineær materialoppførsel

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

- Matematisk modellering av materialer

- Parameteridentifikasjon fra laboratorieforsøk

- Ikke-lineære elementmetoder for små deformasjoner.

Digital kompetanse: Studentene får praktisk erfaring i modellering med elementmetodeprogrammet Abaqus Standard, og spesielt med hensyn til å modellere metallplastisitet i ulike ingeniøranvendelser. Dessuten må studentene skrive og kjøre enkle Python-skript i noen av øvingene og i prosjektarbeidet: Kurvetilpasning, plotting, funksjoner, løkker.

Bærekraftskompetanse: Emnet gir studentene nødvendige ferdigheter for å velge rett materiale til aktuell anvendelse, og å optimalisere bruk av materialressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk, tar emnet. Hvis undervisningen er på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium. Støttelitteratur: F. Irgens: Continuum Mechanics, Springer, 2008. R.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.J. Witt: Concepts and Application of Finite Element Analysis, 4th ed, Wiley, 2002 (Chapter 17).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1046 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU