course-details-portlet

TKT4128 - Støtmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Videregående materialmekanikk (konstitutive relasjoner for store plastiske deformasjoner, skade- og bruddkriterier, eksplisitt elementmetode), støt og energiopptak (elastiske og plastiske støt, elastiske og plastiske spenningsbølger, energiabsorberende komponenter og systemer), penetrasjonsmekanikk (empriske, analytiske og numeriske metoder) og eksplosjonslast (empiriske, analytiske og numeriske metoder).

Læringsutbytte

Støtmekanikk er et videregående emne i mekanikk for studenter med fordypning i konstruksjonsteknikk og/eller industriell mekanikk ved MTBYGG, MTING og MTPROD. Emnet omhandler teorier for materialer og konstruksjoner utsatt for transiente dynamiske laster som støt, penetrasjon og eksplosjon. En sentral del av emnet vil være anvendt bruk av analytiske metoder i kombinasjon med eksplisitte ikke-lineære elementanalyser for å løse denne typen problemer.
Støtmekanikk har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Oppførselen til materialer og komponenter utsatt for støt, penetrasjon og eksplosjon.
- Konstitutive relasjoner og bruddmodeller for materialer utsatt for dynamiske laster
- Eksplisitt ikke-lineær elementanalyse for store plastiske deformasjoner
- Støtlaster og spenningbølgeteori
- Energiopptak i materialer og komponenter
- Empiriske, analytiske og numeriske modeller for penetrasjon og eksplosjon.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Velge empirisk/analytisk/numerisk modell for å beregne oppførselen til materialer og komponenter utsatt for transiente dynamiske laster.
- Bestemme ulike parametre i matematiske modeller ut fra laboratorieforsøk.
- Utføre eksplisitte elementanalyser av materialer, komponenter og konstruksjoner utsatt for støtlaster.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Matematisk modellering av materialer for store plastiske deformasjoner
- Parameteridentifikasjon fra laboratorieforsøk
- Etablere beregningmodeller for støt, penetrasjon og eksplosjonslaster
- Utføre eksplisitte elementmetodeanalyser for transiente dynamiske problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger og obligatoriske case-studier. Alle case-studiene kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentenes besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.
Støttelitteratur: Diverse bøker/artikler innenfor støtmekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1046 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 07.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU