course-details-portlet

TKP4180 - Biodrivstoff og bioraffinering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

4 timer forelesning pr uke, fordelt på 2 dobbelttimer. 1 time øvingsveiledning per uke. Studenten forutsettes å bruke gjennomsnittlig 3 timer pr uke på øvinger, og studenten forutsettes å bruke gennomsnittlig 4 timer per uke på selvstudium.

Fornybare biomasseressurser (skog, landbruksplanter, andre biologiske råstoffer).
Struktur og egenskaper hos planteråstoff, inklusive ved.
Kjemisk oppbygning av råstoffet og relevante kjemiske reaksjoner.
Framstilling av biodrivstoff, bioraffinering.
Biokompositter og andre materialer fra fornybare råstoffkilder.
Industrielle prosesser basert på biologisk råstoff.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
-Ha god kunnskap om tilgjengelige ressurser for plantebasert industrielt råstoff

- Ha omfattende kunnskap om planteråstoffets kjemisk sammensetnig og energiinnhold.

- Ha god kunnskap om de mest relevante kjemiske reaksjoner som skjer under industruell konvertering av planteråstoff til energibærere, kjemikalier og materialer.

- Ha omfattende kunnskap om hvilke biodrivstoff som framstilles i industriell kala og hvilke fossile drivstoff disse skal erstatte.

- Ha god kunnskap om de mest relevante framstillingsprosessene for første- ig annengenrasjons biodrivstoff.

-Ha god kunnskap om oppbygning av og egenskaper hos biokompositter og andre materialer basert på fornybare råvarer.

-Kunne beregne energiutbyttet i ulike prosesser for framstilling av biodrivstoff.

-Kunne beregne karbonutbyttet i ulike prosesser for framstilling biodrivstoff.

- Kunne beregne masse- og varmebalanser i utvalgte prosesser basert på biologisk råstoff.

-Kunne foreta en kvalifisert vurdering av fordeler og ulemper ved ulike frastillingsmetoder for biodrivstoff.

Kunne foreta enkle beregninger for dimesjonere ulike typer bioreaktorer som bruker til framstilling av biodrivstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og øvinger. En av øvingene vil være en obligatorisk laboratorieøving (ca. 4+8+4 timer over tre dager) som forlanges godkjent for å få adgang til eksamen. Frivillig teori- og regneøvinger ca 1 gang pr uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjemi, fysikk og prosessteknologi.

Kursmateriell

Drapcho, C.M., Nhuan, N.P., Walker, T.H. (2008): "Biofuels Engineering Process Technology", McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-148749-8.
I tillegg kommer utvalgte kapitler fra andre bøker (oppgis ved studiestart).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4125 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU