TKP4150 - Petrokjemi og oljeraffinering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale tema innen foredling av olje og naturgass til energiprodukter og kjemikalier: Råstoffer, norsk produksjon av olje og gass, energi fra fossile kilder. Oljeraffinering, oljeprodukter, raffineridesign, katalytisk reforming og isomerisering, katalytisk hydrogenbehandling og hydrocracking, katalytisk cracking, behandling av tunge fraksjoner, hydrogenbehandling, utslipp og miljøhensyn, nye energibærere. Eksempler på petrokjemiske basis-, mellom- og sluttprodukter. Naturgass og våtgass som petrokjemisk råstoff, syntesegassfremstilling, fremstilling og bruk av hydrogen, metanolsyntese, Fischer-Tropsch, ammoniakksyntese. Fremstilling av lette alkener ved steam-cracking, dehydrogenering og andre ruter, videreforedling av lette alkener.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Beskrive grunnleggende kjemi, termodynamikk, kinetikk, katalyse, reaktorteknologi og prosessutforming for sentrale prosesser innen foredling av olje og naturgass.
- Gjøre rede for verdikjeder fra typiske råstoff til sentrale mellomprodukter.
- Kjenne til spørsmål knyttet til bærekraft av prosesser og produkter.
- Kjenne til bruk av biomasse som alternativt råstoff.
- Beskrive og begrunne sammenhenger mellom de grunnleggende kjemiske forhold (reaksjoner, reaksjonvarme, kinetikk, katalyse) og utforming av reaktor og prosess (håndtering av reaktanter og produkter, reaksjonsvarme, likekvektsbegrensning og resirkulering).
- Innhente og bearbeide informasjon om produkter og prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, seminarer hvor studentene presenterer stoff etter eget studiearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 80% og utvalgte skriftlige arbeider som teller 20% av karakteren. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurdering i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J.A. Moulijn, M. Makkee, A. van Diepen: Chemical Process Technology, 2nd edition, Wiley 2013, og utvalgte artikler/handouts.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2057 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.