course-details-portlet

TKP4130 - Polymerkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Grupperapport polymerdesign
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Grupperapport polymerdesign 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i polymerkjemi basert på syntesemekanismer tilknyttet kjede- og trinnpolymerisasjon, inkludert avanserte syntesemetoder som ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization), levende polymerisasjon, og koordinasjonspolymerisering. Grundig opplæring gis i polymerisasjonskinetikk samt nettverksdannelse og gel dannelse. Industrielle polymeriseringsprosesser betraktes med hensyn til produksjonsrater samt formen og egenskapene til reaksjonsmassen og sluttproduktet. Polymerstruktur/konformasjon og overgang fra flytende (smelte) til fast (polymerkrystaller eller glass) form diskuteres ut i fra termodynamiske, kinetiske og fritt volumbetraktninger. Løselighet, blandbarhet og fasediagrammer bestemmes ut i fra Flory Huggins teori. Opplæring gis i metoder for molekylvektbestemmelse, inkludert osmotisk trykk, viskosimetri og SEC (size exclusion chromatography). En kort innføring gis i mekaniske og reologiske egenskaper til polymerere. Et gjennomgående tema i emnet er bruksområder til polymerere i henhold til de globale utviklingsmål for bærekraft.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:

- Gjøre rede for (1) trinn- og kjedepolymerisasjon, med hensyn til syntesemekanismer og kinetikk, (2) krystallinsk smeltetemperatur og glasstransisjonstemperatur, samt effekten av kinetikk på disse, og (3) flyteegenskapene til polymersmelter og polymerløsninger, med hensyn til både temperatur og molekylvekt.

- Utlede betingelser for gel dannelse i systemer med en blanding av binære og multifunksjonelle monomerer, og derved fastsette forsøksbetingelser for å oppnå gel dannelse for et gitt system.

- Skille mellom entalpiske og entropiske bidrag i polymerkrystallisasjon, og evaluere faktorer som polymerstruktur, og molekylvekt, forgreninger og fortynningsgrad på krystallinitet.

- Tolke eksperimentelle data og bestemme parametere som polymerisasjonsrater, reaktivitetsratioer, og ko-polymersammensetning, samt forutsi forandring i produktsammensetning og produktegenskapene til en gitt ko-polymerisasjon over tid basert på disse parametere.

- Beregne polymer løselighet i fortynningsmidler samt den gjensidige blandbarheten av diverse polymertyper.

- Planlegge forsøk og analysere eksperimentelle data for molekylvektbestemmelse ved hjelp av viskosimetri, osmotisk trykk og SEC.

- Kritisk gjennomgå polymerforskningsrapporter og bedømme den tekniske nytteverdien samt implikasjonene av de dokumenterte resultatene, også med tanke på miljøhensyn og bærekraft.

- Vise en forståelse for at polymerrelaterte problemer kan være komplekse og ufullstendig definerte og kan inneholde motstridende forhold, også med tanke på mekaniske og reologiske egenskaper.

- Vise evne til raskt å skaffe seg kunnskap innenfor nye bruksområder relatert til polymerere og til å søke ny kunnskap for innovasjon og utvikling av polymermaterialer og relaterte prosesser, også med tanke på bærekrafthensyn.

- Muntlig og skriftlig kommunisere problemstillinger, analyser, og konklusjoner relatert til polymerkjemi, også med tanke på de globale bærekraftige utviklingsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Miniforelesninger, gruppesamtaler med påfølgende oppsummering i plenum, digitale quizzer, gruppebasert studentaktiv problemløsning, selvstudium, gruppebasert litteraturgjennomgang, og gruppeprosjektarbeid.

Forventet arbeidsmengde per uke er 4 studentaktive forelesningstimer, 4 timer selvstudium, og 4 timer gruppearbeid.

Mer om vurdering

Vurdering består av en 60 sider polymerdesign grupperapport (3 eller 4 studenter per gruppe).

Kursmateriell

P. C. Painter and M. M. Coleman: Fundamentals of Polymer Science, 2. ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2043 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Grupperapport polymerdesign

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Grupperapport polymerdesign 100/100

Utlevering
02.05.2023

Innlevering
15.05.2023


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU