course-details-portlet

TKP4110 - Kjemisk reaksjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er delt i en teoridel (4F+2Ø+2S) og en laboratoriedel (10t). Det vil si 4 timer forelesnig + 2 timer øving + 4 timer selvstudium per uke + 2 laboratorie (10 timer lab+rapport skriving ca. 30 timer totalt). I teoridelen gis en oversikt over homogene og heterogene reaksjonsmekanismer med særlig vekt på samspillet mellom diffusjon, masse- og varmeoverføring og kjemisk reaksjonshastighet, herunder heterogen katalyse og reaksjoner mellom gasser, væsker og faste stoffer. Beregning av omsetningsgrad og utbytte ved satsvis drift, ved kontinuerlig drift med ideell stempelstrøm og ved reaktorsystemer med ett eller flere blandetrinn i serie. Koblinger mellom energibalanser og molbalanser for adiabatiske systemer og for reaktorer med varmevekslere. Reaktorstabilitet og optimalisering av reaksjonsgangen. I laboratoriedelen utføres en oppgave innen et emne knyttet til teoridelen til dette emnet. I laboratoriedelen er Heinz Preisig faglærer og Gøril Flatberg er koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Gjøre rede for ulike trinn i reaksjonsmekanismer på katalysatoroverflater og bestemme hvilket som er hastighetsbestemmende. - Gjøre velbegrunnede valg av beste reaktortype, CSTR eller PFR, eller for konfigurasjoner av flere reaktorer i serie. - Skille mellom kinetikkens og temodynamikkens rolle ved valg av innløpstemperatur til et reaktorsystem for likevekstreaksjoner. - Analysere effekten av variasjon i strømningshastighet, temperatur og partikkelstørrelse på den totale reaksjonshastigheten i et system som er både masseoverførings- og reaksjonsbestemt. - Planlegge forsøk og tolke eksperimentelle data for å bestemme kinetikkparametere for kjemiske reaksjoner. - Bestemme omsetningsgrad og utbytte for kjemiske reaksjoner. - Ved hjelp av entalpianalyse formulere energibalansen for et åpent reaktorsystem. - Dimensjonere reaktorer og reaktorsystemer basert på kinetikkdata og masse- og varmebalanser.

Læringsformer og aktiviteter

Teoridelen består av forelesninger og regneøvinger med frivillig gruppearbeid. Adgang til eksamen forutsetter at felleslab og 80% av regneøvingene er godkjent. Laboratoriedelen utføres som gruppearbeid og det skal innleveres rapport for laboratoriedelen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Felleslab
  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på skriftlig avsluttende eksamen 100%. Adgang til avsluttende eksamen krever godjenning av både obligatorisk felleslab og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

H. Scott Vogler: Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice-Hall, Inc. 4rd or 5th edition.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2015 7.5
TKJE3004 3.7 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU