course-details-portlet

TKJE1016 - Generell og organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende begreper, kjemiske formler og nomenklatur. Atomstruktur, grunnleggende orbitalteori og elektronkonfigurasjon. Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindingstyper. Mol, konsentrasjoner (molar, masseprosent) og fortynning. Kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger og støkiometri. Kjemiske likevekter, reaksjonskvotient og Le Chateliers prinsipp. Syrer, baser, pH, bufferløsninger, titrering. Oksidasjon og reduksjonsreaksjoner (oksidasjonstall, balansering, spenningsrekken). Kjemiske stoffer og HMS.

Innføring i karbonforbindelsers struktur, egenskaper, nomenklatur, konformasjons-analyse, resonans, induktiv effekt, isomeri, stereokjemi, et utvalg av organiske reaksjoner.

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for grunnleggende atomteori, orbitalteori og periodesystemet samt bruke dette til å angi elementære elektronkonfigurasjoner for grunnstoffer og ioner. Studenten kan beskrive sammenhenger mellom elektronstruktur, kjemiske egenskaper og bindinger for grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Studenten kan anvende regler for nomenklatur til å navngi uorganiske og organiske forbindelser. Studenten kan gjøre rede for grunnleggende kjemiske bindingsteorier, samt bruke elektronegativitet til å avgjøre type binding. Studenten kan sette opp Lewis-strukturer. Studenten skal kunne demonstrere kjennskap til noen viktige hovedtyper av kjemiske reaksjoner og sette opp reaksjonslikninger på bakgrunn av dette. Studenten kan balansere reaksjonslikninger og utføre beregninger på grunnlag av slike likninger (støkiometri). Studenten kan beregne masse, stoffmengde og konsentrasjon. Studenten kan utføre beregninger for kjemiske likevekter, samt anvende Le Chateliers prinsipp. Studenten kan beregne pH samt bufferkapasitet. Studenten kan sette opp og balansere oksidasjon og reduksjonsreaksjoner, samt gjøre bruk av spenningsrekka. Studenten kan forklare nomenklatur, egenskaper og struktur for organiske forbindelser og ha kunnskap om organiske reaksjoner. Studenten skal kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk og dokumentere resultater i enkle rapporter ut fra standardiserte metoder. Studenten kan demonstrere viktigheten av HMS generelt, og ved laboratoriearbeid spesielt. Kandidaten skal kunne håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte sikkerhetsdatablad.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teori/regneøvinger og laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse. Forelesninger: 60 timer Laboratoriekurs: 30 timer Øvinger: 30 timer Egeninnsats: 90 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Laboratoriekurs må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Minst 6 individuelle teori/regneøvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Utsatt eksamen: mai/juni. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Tillatte hjelpemidler på eksamen: Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley. Bestemt, enkel kalkulator. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU Trondheim.

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014. Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular approach, 5. utgave, Pearson Prentice Hall, 2020. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAK1001 6.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 11
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU