TIØ4547 - Strategisk endringsledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av sentrale teori- og metodetema innenfor endringsledelse og organisasjonsteori. Tema vil være vitenskapelig kunnskapsproduksjon, forskningsmetoder, norsk arbeidsliv, organisasjonslæring og ledelse av endringsprosesser.


Læringsutbytte

Emnet er obligatorisk for studenter i 5. årskurs med hovedprofil i Strategisk endringsledelse. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å
skaffe seg dybdeinnsikt i avgrensede tema innenfor organisasjonsteori og endringsledelse og legge grunnlag eget faglig ståsted innenfor feltet. Emnet skal også gi studentene forutsetninger for å gjennomføre empiriske undersøkelser, velge forskningsmetoder og forskningsdesign.
Emnet skal bidrar til å øke studentenes ferdighet i å argumentere for faglige standpunkt og metodiske valg.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som faglige seminarer.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha følgende emner fra 4. årskurs: TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4276 Endringsledelse. Studenten må også ta TIØ4542 Strategisk endringsledelse, fordypningsprosjekt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00 E2 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.