TIØ4536 - Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er en videre spesialisering i teknologibasert entreprenørskap. Emnet skal gi studenten kunnskap om avgrensede tema innenfor fagområdet entreprenørskap, og således legge grunnlag for å etablere et eget faglig ståsted innenfor feltet. Temaene vil variere fra år til år, avhengig av lærekrefter og studentenes prosjekter, men vil bygge på kunnskap opparbeidet i de emnene som er oppgitt som forkunnskapskrav. Emnet skal også gi studenten generell kunnskap og ferdigheter i forhold til å gjennomføre empiriske studier, velge forskningsmetoder og et effektivt forskningsdesign.

Læringsutbytte

Kursets posisjon og funksjon:
Emnet er obligatorisk for studenter ved 9. semester i MTIØT som har tatt Innovasjon og Entreprenørskap som sin hovedprofil.

Kunnskap som skal læres i dette emnet:
- Studenten skal skaffe seg spesifikk og detaljert kunnskap om utvalgte emner innen innovasjon og entreprenørskap. Hvis mulig, skal minst ett av disse temaene ha direkte relevans for studentens prosjektoppgave som går parallellt med dette emnet.
- Studenten skal skaffe seg generell kunnskap om de viktigste begrepene og modellene innen forskningsdesign og -metode, såvel som praktiske innfallsvinkler for å drive forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er todelt. I den ene delen vil det avholdes fem innledende seminarer som har til formål å gi oversikt over fagområdet. Studentene har til hvert seminar ansvar for å lese og presentere utvalgte oversikts- eller kjerneartikler for diskusjon. Del to av kurset er en seminarserie med fokus på forskningsdesign og metode. Denne metodedelen går på engelsk.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse med hovedprofil innovasjon og entreprenørskap. Studenter som tar dette fordypningsemnet må samtidig ta TIØ4531 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsprosjekt. Emnet krever at studentene har tatt TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling.

Kursmateriell

Oppgis ved kurset begynnelse.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.