course-details-portlet

TIØ4351 - Yrkeshygiene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil gi innføring i kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, inneklima og støy. For alle fagfeltene vil det bli gjennomgått terminologi, definisjoner og forekomst av den aktuelle faktor. Hvilke helseeffekter kan forekomme, hvor og når opptrer de. Hvordan kan man måle og kartlegge denne faktor og hvilke regler, metoder og grenseverdier finnes for vurdering. Hvordan gjennomføres risikovurdering og hvilke tiltak er effektive og hvordan kan de benyttes til reduksjon av eksponeringen. Målemetoder vil bli gjennomgått og demonstrert i lab-forsøk.

Emnets innhold er relevant for FNs bærekraftsmål nr. 3 om God helse og livskvalitet,(delmål 3.9 Betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord) og nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, (delmål 8.8 om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere)

Læringsutbytte

Emnet bygger videre på TIØ4186 Arbeidsmiljø. Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig yrkeshygienisk kunnskap, og inngår som videregående emne i MIHMS og MHMS. Emnet skal gi kunnskap om hvordan man gjennomfører en yrkeshygienisk risikovurdering inkludert støy. Emnet gir - generell kunnskap om toksikologi med viktige elementer fra toksikokinetikk og mekanismer for visse helseeffekter. - spesifikk kunnskap om stoffer og stoffgruppers toksikologiske egenskaper, og om helseeffekter etter eksponering via lunger og hud- spesifikk kunnskap om kartlegging og måling av kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, og støy. - Generell kunnskap om Epidemiologi. - Spesifikk kunnskap om tiltak, med spesiell vekt på substitusjon, eliminasjon, administrative rutiner, ventilasjon og personlig verneutstyr. Emnet skal gi studenten ferdigheter i: - Vurdere og analysere fysisk kjemisk arbeidsmiljø og i bedrifter og kunne anbefale hensiktsmessige forebyggende tiltak for å redusere risiko for helseskade. Andre viktige læringsmål: - Kunne rapportere resultat fra en yrkeshygienisk kartlegging på en tilfredsstillende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieøvinger og obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig gruppevis presentasjon

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delvurderingen inngår semesteroppgave (40%) og avsluttende skriftlig skoleeksamen (60%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved frivillig gjentak må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved masterstudiet Helse, miljø og sikkerhet (MHMS eller MIHMS). Andre studenter kan kun delta etter søknad til emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU