TIØ4351 - Yrkeshygiene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil gi innføring i kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, inneklima og støy. For alle fagfeltene vil det bli gjennomgått terminologi, definisjoner og forekomst av den aktuelle faktor. Hvilke helseeffekter kan forekomme, hvor og når opptrer de. Hvordan kan man måle og kartlegge denne faktor og hvilke regler, metoder og grenseverdier finnes for vurdering. Hvordan gjennomføres risikovurdering og hvilke tiltak er effektive og hvordan kan de benyttes til reduksjon av eksponeringen. Målemetoder vil bli gjennomgått og demonstrert i lab. forsøk.

Læringsutbytte

Emnet bygger videre på TIØ4186 Arbeidsmiljø. Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig yrkeshygienisk kunnskap, og inngår som videregående emne i MIHMS og MHMS.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan man gjennomfører en yrkeshygienisk risikovurdering inkludert støy og inneklima.
Emnet gir
- generell kunnskap om toksikologi med viktige elementer fra toksikokinetikk og mekanismer for visse helseeffekter.
- spesifikk kunnskap om stoffer og stoffgruppers toksikologiske egenskaper, og om helseeffekter etter eksponering via lunger og hud- spesifikk kunnskap om innemiljøets betydning for helse- spesifikk kunnskap om helseeffekter av støy- spesifikk kunnskap om kartlegging og måling av kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, inneklimafaktorer og støy.
- Generell kunnskap om Epidemiologi.
- Spesifikk kunnskap om tiltak, med spesiell vekt på substitusjon, eliminasjon, administrative rutiner, ventilasjon og personlig verneutstyr.

Emnet skal gi studenten ferdigheter i:
- Vurdere og analysere fysisk kjemisk arbeidsmiljø og innemiljø i bedrifter og kunne anbefale hensiktsmessige forebyggende tiltak for å redusere risiko for helseskade.

Andre viktige læringsmål:
- Kunne rapportere resultat fra en yrkeshygienisk kartlegging på en tilfredsstillende måte.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, forelesninger, labdemonstrasjoner og obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår oppgave (40%) og avsluttende skriftlig eksamen (60%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helse, miljø og sikkerhet (MHMS)
Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved masterstudiet Helse, miljø og sikkerhet (MHMS eller MIHMS).

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 04.06.2018 09:00 E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.