TIØ4345 - Ledelse av bedriftsrelasjoner og -nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet belyser hvordan bedrifter kan lede relasjoner til andre bedrifter. Kurset starter med en introduksjon til bedriftsrelasjoner og -nettverk, og hvordan disse påvirker bedriftens verdiskaping, innovasjonsevne og produktivitet. Deretter gjennomgås følgende tema:
1) Relasjoner til ulike motparter herunder kunder, leverandører, konkurrenter og andre parter.
2) Utvikling av relasjoner herunder oppstart, ekspansjon, innskrenkning og avslutning av relasjoner.
3) Key Account Management.
4) Skaping av tillit og håndtering av konflikter i relasjoner.
5) Ledelse av bedriftens kundeportefølje og leverandørportefølje.
6) Ledelse av nettverk, herunder leverandørnettverk, kundenettverk og innovasjonsnettverk.
7) Ledelse av lokale versus globale relasjoner og nettverk.
8) Deltakelse i lokale nettverk og klynger
9) Læring og kompetanseutvikling i og på tvers av relasjoner.
10) Strategiprosesser i relasjoner og nettverk.
11) Relasjoner og kontrakter.
12) Relasjoner og nettverk i forhold til nasjonale og internasjonale lover og regler.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er valgfritt i 4. eller 5. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal bidra til å oppfylle læringsmål 3 og 4 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "breddekompetanse innenfor så vel teknologi som økonomisk-administrative emner" henholdsvis "allmenn forståelse for ledelse som fagområde".

Emnet er et valgfritt kurs i det internasjonale, to-årige masterprogrammet i Prosjektledelse (MSPROMAN) og skal gi studentene en forståelse for ledelse av bedriftsrelasjoner og -nettverk som bidrar til å oppfylle læringsmålet om "en grundig forståelse av økonomiske, ledelsesmessige og miljømessige sider av det å lede teknologiorienterte prosjekter."

Emnet skal formidle følgende kunnskaper: -Generell kunnskap om fagområdet bedriftsrelasjoner og -nettverk -Spesifikk kunnskap om ledelse av kunderelasjoner og -nettverk, Spesifikk kunnskap om ledelse av leverandørrelasjoner og –nettverk -Spesifikk kunnskap om relasjonsdynamikk herunder oppstart, utvikling og avslutning av relasjoner -Spesifikk kunnskap om strategi og kapabilitetsutvikling i bedriftsrelasjoner og –nettverk

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: -Analysere en bedrift sine viktigste bedriftsrelasjoner, med spesiell vekt på hvordan relasjonene har utviklet seg over tid -Gjennomføre en sammenliknende litteraturstudie av et sentralt konsept innen fagområdet bedriftsrelasjoner og nettverk - Diskutere og beslutte hvordan en bedrift kan og bør lede sine bedriftsrelasjoner og -nettverk

Andre viktige læringsmål: -Studentene skal, gjennom et større skriftlig gruppearbeid, skaffe seg trening i å gjennomføre en sammenliknende litteraturstudie.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, casediskusjoner og gruppearbeid. To oppgaver, hver tellende 50%, utgjør totalkarakteren. Kurset vil bli undervist på engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.