course-details-portlet

TIØ4300 - Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Økologisk bærekraft, resiliens, økosystemtjenester og virkninger av menneskelige inngrep i økosystemene ved arealbruk, klimaendringer, forurensninger, miljøgifter, forsurning, høsting/fangst og spredning av arter og organismer.
Økosystemenes struktur og funksjon, energi- og stoffomsetning, produksjon og biogeokjemiske kretsløp. Arter, evolusjon, populasjons- og samfunnsøkologi, terrestrisk og akvatisk økologi, biomer og biologisk mangfold.
Nasjonale og globale miljøinstitusjoner, viktige konvensjoner og lover, miljøstatus, miljø- og bærekraftsrapportering (indekser) og DPSIR-systemet som oppfølging av miljøvernpolitikken basert på offentlig dokumenter,grønn økonomi, GEO5, RIO+20, EPI, IPCC, IPBES, TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), rødliste, naturindeks og naturtyper i Norge.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiene:
Emnet er et K-emne (komplementært emne) for sivilingeniørstudiene og skal bidra til å oppfylle læringsmål om teknologi og bærekraft knyttet til økologi, ytre miljø, miljøanalyse, miljøforvaltning og samfunnsansvar.
Emnet inngår i 1. årskurs i studieprogrammene MIHMS og MHMS og skal bidra til å oppfylle læringsmålene for ytre miljø, økologi, samfunnsansvar og miljøledelse.
I tillegg kan emnet inngå i bl a MSc Industrial Ecology (norsk).

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
Generell kunnskap om økologi, økologisk bærekraft, resiliens og menneskets bruk av natur og naturressurser for å sikre velferd og trygghet.
Generell kunnskap om økologi og økosystemer basert på standard internasjonale lærebøker.
Generell kunnskap om miljøvernpolitikk og bærekraftig utvikling.
Spesifikk kunnskap i anvendelse av kunnskap om økologisk bærekraft, tålegrenser for planetens biofysiske grenser, økosystemtjenester og verdier knyttet til teknologi, næringsliv, bedrifter og virksomheter.
Spesifikk kunnskap om nasjonal og global miljøstatus om naturmangfold, klima, forurensning, miljøgifter, arealbruk, ressursøkonomi og spredning av arter og organismer.
Spesifikk kunnskap om internasjonale initiativ, modeller og indikatorsystemer for integrering av økologisk kunnskap, drivkrefter, styring og grønne produksjonssystemer.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
Anvende og vurdere økologisk kunnskap i forhold til teknologi- og samfunnsutvikling.
Analyser og vurdere nasjonal og global miljøstatus, planetens biofysiske grenser, scenarier og utviklingstrekk i forhold til bærekraftig utvikling.

Andre viktige læringsmål:
Studentene skal gruppevis utføre et miljøprosjektarbeid med rapport (akademisk) og muntlig presentasjon som skal gi trening i å identifisere, analyser, vurdere og argumentere om økologisk bærekraft knyttet til teknologi, næringsvirksomhet eller samfunnsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebasert øvingsopplegg. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (flervalgsprøve) 60% og øving/arbeid 40%. Resultat for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1084 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Industriell økologi
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Miljøledelse
  • Naturmiljøkunnskap
  • Naturressursforvaltning
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 12.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU