TIØ4285 - Produksjons- og nettverksøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset vil gi studentene et innblikk i metoder og økonomisk teori for koordinering og styring av industrielle verdikjeder eller bedriftsnettverk. Økonomiske virkemidler og incentiver sees i sammenheng med selskapsmodeller og operasjonsanalytiske modeller. Temaer som taes opp er: supply chain management, prognoser, økonomisk styring (internpriser, selskapsmodeller), design og analyse av samarbeidskontrakter, agentteori, transaksjonskostnader, auksjoner.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
- Emnet er et fordypningskvalifiserende emne i 8. semester av MTIØT og er obligatorisk for studenter som tar anvendt økonomi og operasjonsanalyse (AØO) som hovedprofil.

Ferdigheter og kunnskaper formidlet i emnet:
Studentene skal etter faget inneha avansert kunnskap om økonomisk styring og analyse med fokus på verdikjeder og bedriftsnettverk. De skal kunne
- forklare forskjellen på operasjonsanalytiske modeller og økonomiske modeller i verdikjedeanalyser og forklare hvordan disse supplerer hverandre.
- sette opp økonomiske modeller og utføre analyser for industrielle verdikjeder.
- være i stand til å sammenligne virkningen av ulike prisstrukturer, auksjoner, kontraktstyper og incentiver og foreslå bruk av disse i praktiske case.
- vurdere og analysere hvordan sentrale utfordringer som usikkerhet og informasjonsasymmetri påvirker beslutninger i verdikjeder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet undervises på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter til stede.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og en oppgave 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.