TIØ4205 - Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på forebygging av arbeidsulykker, men eksempler på forebygging av storulykkes-, arbeidsmiljø- og miljørisiko blir også diskutert. En teoretisk del av emnet omhandler ulykkesteorier og modeller, sikkerhetstiltak ut fra barrieretenkning og mekanismer for organisatorisk læring av uønskede hendelser. Organisasjonsmessige og individuelle hindringer for effektiv læring og forebygging blir behandlet. Metoder og verktøy for granskning og rapportering av ulykker og farlige forhold, inspeksjoner, HMS informasjonssystemer og beslutningsstøtte, beredskapsorganisering, samt jobbsikkerhetsanalyser og risikobedømmelse av maskineri blir presentert. HMS-revisjoner og analyse av ulykkesdata blir vektlagt og praktisert i semesteroppgaver.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet bygger videre på TIØ4200 Sikkerhetsledelse. Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant og grundig kunnskap om teknikker og metoder for sikkerhetsstyring og hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres og gjennomføres i industrielle organisasjoner. Emnet er obligatorisk for studenter på studieprogrammene MHMS og MIHMS. Metodene og verktøyene for sikkerhetsstyring undervist i faget har overføringsverdi til styring av ytre miljø risiko og arbeidsmiljørisiko (yrkeshygiene, ergonomi)

Kunnskap: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- forklare det teoretiske grunnlaget for ulike metoder og verktøy for identifisering, analyse og vurdering av ulykkesrisiko og risikoreduserende tiltak.
- velge egnede metoder og verktøy for systematisk og effektivt forebyggende sikkerhetsarbeid i industrielle organisasjoner.
- velge effektive forebyggende tiltak og argumentere for valg av disse
- forklare prinsippene for erfaringsoverføring og læring fra uønskede hendelser.

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- analysere og vurdere tilstanden til sikkerhetsstyring i bedrifter.
- utvikle effektive systemer for styring av sikkerheten i bedrifter basert på prinsipper for erfaringstilbakeføring og læring
- anvende ulykkesmodeller for analyse av ulykker
- anvende metoder for ulykkesgranskning på ulike nivå
- vurdere risiko for ulike arbeidssituasjoner og systemer
- anvende metoder for sikkerhetsrevisjon
- analysere ulykkesdatabaser
- benytte egnede metoder for identifisering, analyse og vurdering av sikkerhetsprestasjon i fortid, nåtid og framtid
- velge og gi anbefalinger om virkningsfulle forebyggende tiltak.

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- gjenkjenne prinsipper for norsk og europeisk sikkerhetslovgivning
- løse praktiske oppgaver i operativt sikkerhetsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesteroppgave som inkluderer feltarbeid i industriell virksomhet, presentasjon av semesteroppgaver. Emnet vil undervises på engelsk. Det vektlegges virkelighetsnære, praktiske eksempler og øvinger i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øvinger/arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helse, miljø og sikkerhet (MHMS)
Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS)
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (MSRAMS)

Kursmateriell

U. Kjellén & E.Albrechtsen (2017): Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences, Taylor og Francis.
Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1050 7.5
TIØ4203 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.