TIØ4201 - Samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Et sikkert samfunn krever kritiske infrastrukturer som fungerer og en god organisering og ledelse av risikoanalyser og beredskap. Emnet integrerer derfor faglitteratur om teknologi, organisasjon og ledelse i spørsmålet om hvordan risiko kan håndteres. Faget har et hovedfokus på samfunnssikkerhet, men også storulykkesrisiko og forhold knyttet til cyberrisiko vil belyses.

Studentene inviteres til å anvende risikofaglige perspektiver fra kurset til å vurdere risikoområder fra sine respektive fagfelt. Faget benytter i stor grad praktiske eksempler fra ulykker og hendelser som har truet samfunnssikkerheten.

Et hovedtema er hvordan risiko kan håndteres på ulike samfunnsmessige nivå. Dette innebærer blant annet evnen til å kartlegge og forstå risiko, risikokommunikasjon og beslutningsdilemmaer.

Et annet tema er måten reguleringsregimer og rammebetingelser påvirker risikohåndtering.Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er valgbart emne for masterprogrammene MIHMS og MHMS. Det er ellers et K-emne for teknologistudier.

Kunnskap: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- forklare ulike tiltak og tilnærminger for samfunnets evne til å vedlikeholde kritiske samfunnsfunksjoner, beskytte borgeres liv og helse og møte borgeres basisbehov I ulike situasjoner
- relatere samfunnssikkerhetstilnærminger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
- forklare læringsmekanismer etter hendelser
- forklare prinsipper for organisering av samfunnssikkheret og beredskap
- beskrive og argumentere for styrker og svakheter ved organisering av samfunnssikkerhet

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studentene kunne:
- kategorisere ulike typer risiko, farekilder og sårbarheter
- klassifisere og gi eksempler på ulike typer trusler og farer mot kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer
- vurdere risiko med anerkjente metoder for analyse og evaluering av risiko
- forklare risikopersepsjon og sosiale forhold relatert til risikohåndtering
- evaluere risikotoleranse ved å kombinere faktakunnskap og verdier
- analysere og planlegge beredskap
- kjenne igjen prinsipper i massemedias dekning av hendelser og risikoforhold

Kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne:
- skille og diskutere ulike definisjoner og perspektiver på risiko
- diskutere risikoforhold relatert til flere fagdisipliner, inkludert inkludert etikk


Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil dels være tradisjonelle forelesninger, dels innledninger som inviterer til spørsmål, kommentarer og diskusjon rundt konkrete eksempler og dagsaktuelle hendelser. Det vektlegges bruk av faktiske risikoutfordringer og hendelser. Forelesningene benyttes først og fremst for å gi en teoretisk innføring i risikohåndtering, men ledere med erfaring fra risikohåndtering og beredskap vil bli invitert for å holde mer praksisbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40% og skriftlig eksamen som teller 60% av sluttkarakteren. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Den obligatoriske semesteroppgaven blir tilpasset studentenes spesifikke studietilhørighet.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

ForkunnskapskravKursmateriell

Samling av artikler og rapporter som annonseres ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 05.12.2017 09:00 D3 , KJL1 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.