course-details-portlet

TIØ4201 - Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Delvurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Et sikkert og bærekraftig samfunn er avhengig av velfungerende kritiske infrastrukturer og opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Dette krever god organisering og ledelse av risikoanalyser og beredskap. Emnet integrerer derfor faglitteratur om teknologi, organisasjon og ledelse i spørsmålet om hvordan risiko kan håndteres. Faget har et hovedfokus på samfunnssikkerhet. Dette inkluderer forhold knyttet til klimaendring og klimatilpasning, pålitelige infrastrukturer, og måten samfunnsmessige institusjoner kan bidra til et trygt og sikkert samfunn med lav sosial ulikhet. Kompetansen fra kurset vil derfor ha høy relevans for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Faget inkluderer også metoder og forståelse som er relevant for å håndtere risikoen for store industrielle ulykker og ulike former for digital sårberhet.

Studentene inviteres til å anvende risikofaglige perspektiver fra kurset til å vurdere risikoområder fra sine respektive fagfelt. Undervisningen i faget benytter i stor grad praktiske eksempler fra ulykker og hendelser som har truet samfunnssikkerheten. Et hovedtema er hvordan risiko kan håndteres på ulike samfunnsmessige nivå. Dette innebærer blant annet evnen til å kartlegge og forstå risiko, risikokommunikasjon og beslutningsdilemmaer. Et annet tema er måten reguleringsregimer og rammebetingelser påvirker risikohåndtering.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er valgbart og anbefalt emne for masterprogrammene MIHMS og MHMS. Det er ellers et K-emne for studenter innenfor samfunnsvitenskap og ulike teknologistudier.

Kunnskap: Målsettingen med faget er å gi studenter innenfor alle fag innsikt i grunnleggende begreper og en overordnet forståelse for utfordringer og muligheter knyttet til samfunnssikkerhet. Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • stille kritiske spørsmål knyttet til risiko og sårbarhet,
 • forklare ulike tiltak og tilnærminger for samfunnets evne til å vedlikeholde kritiske samfunnsfunksjoner,
 • beskytte borgeres liv og helse og møte borgeres basisbehov I ulike situasjoner.
 • relatere samfunnssikkerhetstilnærminger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå,
 • forklare læringsmekanismer etter hendelser,
 • forklare prinsipper for organisering av samfunnssikkerhet og beredskap,
 • beskrive og argumentere for styrker og svakheter ved organisering av samfunnssikkerhet

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studentene kunne

 • kategorisere ulike typer risiko, farekilder og sårbarheter,
 • klassifisere og gi eksempler på ulike typer trusler og farer mot kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer,
 • vurdere risiko med anerkjente metoder for analyse og evaluering av risiko,
 • forklare risikopersepsjon og sosiale mekanismer relatert til risikohåndtering,
 • evaluere risikotoleranse ved å kombinere faktakunnskap og verdier,
 • analysere og planlegge beredskap,
 • kjenne igjen prinsipper i massemedias dekning av hendelser og risikoforhold

Kompetanse: Etter endt kurs skal studenten inneha grunnleggende kompetanse og forståelse av grunnbegreper som gjør dem i stand til å delta i analyser og problemløsning knyttet til risikohåndtering. Dette inkluderer evnen til å

 • skille og diskutere ulike definisjoner og perspektiver på risiko,
 • diskutere risikoforhold relatert til flere fagdisipliner, inkludert etikk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil dels være tradisjonelle forelesninger, dels innledninger som inviterer til spørsmål, kommentarer og diskusjon rundt konkrete eksempler og dagsaktuelle hendelser. Det vektlegges bruk av faktiske risikoutfordringer og hendelser. Forelesningene benyttes først og fremst for å gi en teoretisk innføring i risikohåndtering, men ledere med erfaring fra risikohåndtering og beredskap kan bli invitert for å holde mer praksisbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

I karaktervurderingen inngår semesteroppgave som teller 40% og skriftlig eksamen som teller 60% av sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Den obligatoriske semesteroppgaven blir tilpasset studentenes spesifikke studietilhørighet. Ved frivillig gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Samling av artikler og rapporter som annonseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Sikkerhetsteknikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Delvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 50
SL520 Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Oppgave 40/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
17.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU