course-details-portlet

TIØ4175 - Innkjøps- og logistikkledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Historisk utvikling av fagområdet, strategiske aspekter og samordning mellom produksjon, innkjøp og logistikk, verdikjedeledelse, økonomiske betraktninger som påvirkes av logistikk- og innkjøpsbeslutninger, logistikk og innkjøp som strategiske virkemidler, stategier for spesifikasjon av behov og valg av leverandør, organisering og styring av innkjøpsfunksjonen, utvikling av leverandørrelasjoner og nettverk, innkjøp og innovasjon, bærekraftig innkjøp og logistikk, offentlig innkjøp.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et obligatorisk hovedprofilemne i fjerde år i studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger videre på TIØ4265 Strategisk ledelse og er obligatorisk for studentene som ønsker å ta hovedprofilen Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF). Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant økonomisk-administrativ kunnskap, med særlig vekt på ’Purchasing and supplier management and Logistics management’ som beskrevet under punkt 2.2 i den detaljerte læringsmåloversikten for MTIØT. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - Generell kunnskap om innkjøps- og leverandørledelse - Generell kunnskap om logistikkledelse - Spesifikk kunnskap om modeller og teoretiske konsepter relatert til følgende temaer: logistikk kostnader, verdiskaping gjennom logistikk, logistikk strategier, globale verdikjeder, forsyningsrisiko, verdikjedeledelse, utvikling av innkjøpsfunksjonen, make-or-buy, innkjøpsstrategier, digitalisering og innkjøp, innkjøpspesifikasjoner, leverandørutvikling, leverandørrelasjoner, forsyningsnettverk, strategisk forankring av innkjøp og forsyning, organisering av innkjøp og logistikk, prestasjonsmåling, valg av leverandør, kostnad-nytte analyse, involvering av leverandører i produktutvikling, bærekraftig innkjøp og logistikk, offentlig innkjøp. Emnet skal gi studentene ferdighetene i å: - Analysere en bedrift sin strategiske situasjon, med spesiell vekt på analyse av bedriftens innkjøpsfunksjon, logistikkfunksjon, samt leverandørnettverk - Foreslå og utforme forslag til endring og utvikling av bedriftens strategier for innkjøpsfunksjonen inklusiv håndtering av leverandørrelasjoner og -nettverk, og logistikkfunksjonen. Andre viktige læringsmål: - Studentene vil jobbe i grupper og skaffe seg trening i å analysere en konkret bedrift sin strategiske situasjon med særlig fokus på innkjøp og logistikk, samt foreslå og utforme forbedringsforslag. Studentene trenes derigjennom også i gruppearbeid, samt skriving av rapporter en bedrift eller offentlig organisasjon - Studentene skal, gjennom forelesninger og en skriftlig eksamen, bli inspirert til å reflektere over, og kombinere, utvalgte perspektiver og rammeverk innen innkjøpsledelse og logistikkledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Kurset vil bli undervist på engelsk. Pensumet er på engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men kandidatene velger selv om de svarer på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeøving

Mer om vurdering

I løpet av semesteret jobber studentene i grupper med noen obligatoriske øvinger som må være bestått for kunne gå opp til skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1036 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 34
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU