TIØ4175 - Innkjøps- og logistikkledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Historisk utvikling av fagområdet, strategiske aspekter og samordning mellom produksjon, innkjøp og logistikk, verdikjedeledelse, økonomiske betraktninger som påvirkes av logistikk- og innkjøpsbeslutninger, logistikk og innkjøp som strategiske virkemidler, stategier for spesifikasjon av behov og valg av leverandør, organisering og styring av innkjøpsfunksjonen, utvikling av leverandørrelasjoner og nettverk, bærekraftig innkjøp og logistikk, offentlig innkjøp.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er et obligatorisk hovedprofilemne i fjerde år i studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger videre på TIØ4265 Strategisk ledelse og er obligatorisk for studentene som ønsker å ta hovedprofilen Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF). Kurset bidrar spesielt til å gi kandidatene relevant økonomisk-administrativ kunnskap, med særlig vekt på ’Purchasing and supplier management and Logistics management’ som beskrevet under punkt 2.2 i den detaljerte læringsmåloversikten for MTIØT.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om innkjøps- og leverandørledelse
- Generell kunnskap om logistikkledelse
- Spesifikk kunnskap om modeller og teoretiske konsepter relatert til følgende temaer: logistikk kostnader, verdiskaping gjennom logistikk, logistikk strategier, globale verdikjeder, forsyningsrisiko, verdikjedeledelse, utvikling av innkjøpsfunksjonen, make-or-buy, innkjøpsstrategier, elektronisk innkjøp, innkjøpspesifikasjoner, leverandørutvikling, leverandørrelasjoner, forsyningsnettverk, strategisk forankring av innkjøp og forsyning, organisering av innkjøp og logistikk, prestasjonsmåling, valg av leverandør, kostnad-nytte analyse, involvering av leverandører i produktutvikling, bærekraftig innkjøp og logistikk, offentlig innkjøp.

Emnet skal gi studentene ferdighetene i å:
- Analysere en bedrift sin strategiske situasjon, med spesiell vekt på analyse av bedriftens innkjøpsfunksjon, logistikkfunksjon, samt leverandørnettverk
- Foreslå og utforme forslag til endring og utvikling av bedriftens strategier for innkjøpsfunksjonen inklusiv håndtering av leverandørrelasjoner og -nettverk, og logistikkfunksjonen
Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal, gjennom et større skriftlig gruppearbeid, skaffe seg trening i å analysere en konkret bedrift sin strategiske situasjon med særlig fokus på innkjøp og logistikk, samt foreslå og utforme forslag til endring og utvikling av strategien til bedriften. Studentene trenes derigjennom også i gruppearbeid, samt skriving av rapporter til bedrifter
- Studentene skal, gjennom forelesninger og en skriftlig eksamen, bli inspirert til å reflektere over, og kombinere, utvalgte perspektiver og rammeverk innen innkjøpsledelse og logistikkledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Kurset vil bli undervist på engelsk. Pensumet er på engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men kandidatene velger selv om de svarer på engelsk eller norsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og øvinger 40%. Resultater for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1036 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.