course-details-portlet

TIØ4120 - Operasjonsanalyse, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet behandler bruk av matematiske modeller til hjelp for planlegging og styring i ulike virksomheter. Planleggingsproblemene vil svært ofte bestå i å finne planer som gir størst eller minst mulig verdi på en økonomisk målstørrelse under hensyn til knappe ressurser. Aktuelle planleggingsproblem omfatter produksjon (mekanisk, kjemisk, petroleum, energi), transport med ulike transportmidler (bil, tog, skip og rør) og tjenesteyting innen ulike sektorer (som for eksempel helse og tele). Operasjonsanalyse går ut på: Å avgrense det problemet som skal behandles. Formulere en modell for problemet. Utlede (beregne) en optimal løsning (plan) for modellen. Tolke og implementere løsningen. Dette emnet behandler på en enkel måte både deterministiske og stokastiske problemstillinger som kan analyseres med utgangspunkt i følgende modeller og metoder: Lineær og ikke-lineær programmering, heltallsprogrammering, dynamisk programmering, køteori og simulering. I tillegg behandles det hvordan en ved hjelp av regneark kan finne numeriske løsninger på en del av de behandlede problemstillingene.

Læringsutbytte

Emnet fungerer som K-emne for alle siv.ing.program unntatt MTIØT, og fungerer i tillegg som obligatorisk emne i 3. år for studieretningen Energibruk og energiplanlegging for studieprogrammet MTENERG.

Ved endt kurs skal studentene kunne:
- definere hva som menes med operasjonsanalyse og redegjøre for hvilke faser som vanligvis inngår i studier som anvender operasjonsanalyse
- beskrive hvilke antakelser som ligger bak lineærprogrammering (LP)
- formulere LP-modeller på bakgrunn av verbale problembeskrivelser
- løse LP-problem grafisk (for to variabler), ved hjelp av regneark, og for hånd ved simpleksmetoden, både algebraisk og på tablå-form
- forklare dualitet og sammenhengen mellom det primale og det duale problemet
- utføre sensitivitetsanalyse ut fra optimale simpleks-tablåer, og beskrive den økonomiske informasjonen som kan trekkes ut fra denne
- formulere heltallsprogrammeringsmodeller, og løse problemer formulert med slike modeller enten ved hjelp av branch-and-bound metoden eller i regneark
- formulere modeller innenfor ikke-lineær programmering og identifisere kategorier av ikke-lineære problemer basert på egenskaper til målfunksjonen og restriksjonssettet
- løse noen typer ikke-lineære problemer ved hjelp av todelingsmetoden, Newtons metode, Lagrangemultiplikatormetoden, bruk av KKT-betingelser, modifisert simplex, eller regneark
- formulere modeller med dynamisk programmering og beregne løsningen av disse
- indikere hvilke ekstra utfordringer som ligger i et problem der parameterne ikke er kjent med visshet
- sette opp kømodeller basert på verbale problembeskrivelser
- utlede formler for kømodeller basert på eksponensialfordelinger
- beskrive diskret hendelsessimulering og differensiere dette fra andre typer simulering
- implementere enkle simuleringsmodeller i regneark
- diskutere fordeler og ulemper med de ulike modelltypene og de tilhørende beregningsmetodene for konkrete problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger både med og uten datamaskin. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA2020 7.5 01.08.2017
SIS1012 7.5
TIØ4115 3.7 01.09.2008
TIØ4126 3.7 01.09.2018
TIØ4126 7.5 01.09.2008 31.08.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):
  • Henrik Andersson

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2013 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 06.08.2014 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU