course-details-portlet

TGB4302 - Prosessering av sekundære råvarer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på praktiske aspekter ved og teknologi for prosessering av sekundære råstoffer, dvs. fast avfall og antropogene sekundære ressurser. Opphavet til fast avfall (dannelse, innsamling, prøvetaking etc.) er også inkludert. Prosesser for resirkulering inkludert fysisk og kjemisk separasjon av økonomisk viktige materialstrømmer av sekundære råmaterialer vil bli behandlet. Utfordringene ved bærekraftig prosessering av sekundære råstoffer, dvs. materialkarakterisering, valg av utstyr, utforming av flytskjema etc., vil bli vektlagt gjennom hele emnet. Fordeler og begrensinger ved resirkulering (urban mining) (f.eks. økonomiske, miljømessige og sosiale) er også inkludert.

Læringsutbytte

Emnet har til hensikt å gi studentene en forståelse av hvordan utstyrsenheter innen oppredning og ekstraktiv metallurgi kan benyttes til bærekraftig prosessering av sekundære råstoffer.

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av de vanligste kretsene og løsningene som benyttes ved prosessering av sekundære råstoffer.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å benytte digitale verktøy til å tegne flytskjema og foreslå prosesser for effektive og miljøvennlige systemer.

Generell kompetanse: Studentene skal være i stand til å kommunisere kunnskapen om metallurgiske prosesser og deres effekt på miljømessige og sosiale forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder forelesninger og øvinger (kan inkludere laboratoriearbeid og rapporter).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

I grunnlaget for sluttkarakter inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70 % og semesterprosjekt som teller 30 %. Begge delene må være bestått for å bestå emnet. Ved gjentak må hele emnet gjentas. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TGB4227 Mineralproduksjon, grunnkurs, TGB4301 Oppredning, grunnkurs, eller tilsvarende grunnkurs i oppredning som dekker knusing, maling, separasjonsteori, sikting og fraksjonering, tyngdekraftseparering, magnetseparering og flotasjon.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Oppredning
  • Industriell prosessteknikk
  • Mineralteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU