course-details-portlet

TGB4232 - Ressursgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 40/100
Muntlig eksamen 60/100 1 timer

Faglig innhold

Det sentrale temaet i emnet vil være innføring i gjennomføring av et ressursgeologisk program og inkluderer bruk av ulike metoder og strategier for leting etter og forståelse av mineralforekomster; ressurspotensialvurderinger; ressursestimering. Dette inkluderer geologiske forutsetninger for dannelse av mineralforekomster, introduksjon til ulike verktøy / metoder for leting og deres anvendelse i en letekampanje, forutsetning for vurdering av det økonomiske og teknologiske potensiale for identifiserte forekomster / mineraliseringer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha fullført emnet, skal studentene kjenne til aspektene ved alle faser av et ressursgeologisk program.

Ferdigheter: Studentene skal kunne sette seg inn i og forstå strategien bak et slikt program på forskjellige nivåer fra prospektering gjennom forskjellige stadier av leteprosjektet. Dette inkluderer utvikling av en geologisk blokkmodell for ressursestimering og ressursklassifisering. Studenten vil også kunne foreslå en strategi for mineralutforskning på forskjellige nivåer, inkludert valg av passende verktøy og metoder.

Generell kompetanse: Studentene skal tilegne seg sterk kunnskap om ressursgeologiske programmer, hvordan man planlegger og vurderer slike programmer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger og obligatoriske øvinger. Det vil også kunne bli gjennomført kortere ekskursjoner. Disse kan bli arrangert i forbindelse med helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på en kombinasjon av muntlig eksamen som teller 60 % av sluttkarakteren og faglig rapport teller 40 %.

Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

For å kunne motta karakter må begge delvurderinger være bestått. Studenter som har bestått emnet og ønsker å forsøke å forbedre karakteren gjentar bare muntlig eksamen, rapport. Studenter som har strøket i emnet, men har bestått rapporten gjentar bare muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Aktuelle studenter skal ha grunnleggende kunnskaper i geologi og mineralogi, slik som i emnene TGB4125 Mineralogi / TGB4126 Mineralogi, grunnkurs (eller tilsvarende). Aktuelle studenter skal også ha grunnleggende kunnskaper i mineralforekomstgeologi, slik som i emnet TGB4115 Mineralforekomstgeologi (eller tilsvarende).

Kursmateriell

Lærebøker, forelesningspresentasjoner, vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8410 7.5 HØST 2024 SOMMER
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Faste mineralske råstoffers geologi
  • Mineralråstoffer
  • Mineralproduksjon
  • Mineralforekomstgeologi
  • Ressursgeologi/gruvedrift
  • Malmgeologi
  • Ressursgeologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 28.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU