course-details-portlet

TGB4220 - HMS i tungindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faktorer som påvirker indre og ytre miljø. Emnet skal gi kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved mineralproduksjon og utvinning, fjellarbeid, smelteverk og annen tungindustri. Temaer som emnet skal gi kunnskap om er roller og regelverk knyttet til HMS-arbeid, styringssystemer, ventilasjon, ulykker, eksplosjons- og brannvern, støy, vibrasjon, stråling, støv, kjemikalier og risikovurdering.

Læringsutbytte

Emnet har som hensikt å gi studentene grunnleggende kompetanse innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen mineralproduksjon, mineralutvinning, andre fjellarbeider, smelteverk og tungindustri forøvrig.

Kunnskaper:

  • Studentene skal kunne redegjøre for hva HMS-begrepet står for og hvilke utfordringer som møter dem innenfor produksjon og utvinning av mineraler, innenfor andre typer fjellarbeider, smelteverk og tungindustri for øvrig.
  • Studentene skal opparbeide seg kunnskaper om rammevilkår for HMS, lovverk og roller knyttet til HMS-arbeid og styringssystemer.
  • Studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike eksponeringsfaktorer som støy, vibrasjon, stråling, støv og kjemikalier og prøvetaking og risikovurderinger av disse.
  • Studentene skal kjenne til prinisippene for ventilasjon og andre tiltak som brukes for å redusere eksponering.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utforme og gjennomføre kartlegginger samt beregne estimater av miljøpåvirkning i arbeids- og ytre miljøsammenheng med utgangspunkt i slike kartlegginger. Studentene skal videre kunne gjennomføre enkle risikovurderinger samt vurdere tiltak for å redusere risko for uhell, skader og yrkessykdom. Studentene skal kunne bruke relevante digitale verktøy.

Generell kompetanse: Studentene skal utvikle evner til tverrfaglig problemløsning og samarbeid, samt å presentere eget arbeid muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, ekskursjoner og prosjekt. Obligatoriske øvinger og prosjekt med skriftlig eller muntlig rapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Emnet kan bli undervist intensivt. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0555 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 30
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU