TGB4220 - HMS i tungindustrien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved mineralproduksjon og utvinning, fjellarbeid, smelteverk og annen tungindustri. Temaer som emnet skal gi kunnskap om er roller og regelverk knyttet til HMS-arbeid, styringssystemer, ventilasjon, ulykke, eksplosjons- og brannvern, støy, vibrasjon, stråling, støv, kjemikalier og risikovurdering.

Læringsutbytte

Emnet har som hensikt å gi studentene grunnleggende kompetanse innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet innen mineralproduksjon, mineralutvinning, andre fjellarbeider, smelteverk og tungindustri forøvrig.

Kunnskaper:
- Studentene skal kunne redegjøre for hva HMS begrepet står for og hvilke utfordringer som møter dem innenfor produksjon- og utvinning av mineraler, innenfor andre typer fjellarbeider, smelteverk og tungindustri forøvrig.
- Studentene skal opparbeide seg kunnskaper om rammevilkår for HMS, lovverk og roller knyttet til HMS-arbeid og styringssystemer
-Studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike eksponeringsfaktorer som støy, vibrasjon, stråling, støv og kjemikalier og prøvetaking og risikovurderinger av disse.
-Studentene skal kjenne til prinisippene for ventilasjon og andre tiltak som brukes for å redusere eksponering.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne utforme og gjennomføre kartlegginger samt beregne estimater av miljøpåvirkning i arbeids- og ytre miljøsammenheng med utgangspunkt i slike kartlegginger. Studentene skal videre kunne gjennomføre enkle risikovurderinger samt vurdere tiltak for å redusere risko for uhell, skader og yrkessykdom.

Generell kompetanse:
Studentene skal utvikle evner til tverrfaglig problemløsning og samarbeid, samt å presentere eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, ekskursjoner og prosjekt. Obligatoriske øvinger og prosjekt med skriftlig eller muntlig rapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0555 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.