TGB4210 - Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bergmekanikk (70%): Tredimensjonal spenningsberegning. Bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper, bruddkriterier, reologi. oppsprekking og sprekkers mekaniske egenskaper. Klassifisering av bergmasser. Spenninger i bergmassene. Spenningsfordeling rundt tunneler og bergrom. 2D elastisk numeriske modellering for spenningsanalyse. Bergspenningsmåling og deformasjonsmåling i felt (konvergens og extensometer). Bergsikring. Eksempler på praktisk bruk av bergmekaniske prinsipper. Geoteknikk (jordmekanikk, 30%): Beskrivelse av jord for ingeniørmessige formål. Spenninger og deformasjoner i jord. Eksperimentelle metoder til bestemmelse av mekaniske egenskaper av jord. Praktiske eksempler på geotekniske problemstillinger.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om og forståelse av bergmekaniske og geotekniske prosesser knyttet til tunnelbygging, gruvedrift, fjellskred og andre anlegg i berg.

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper og styrker, spenningsforhold i bergmasser, hvordan spenningsforhold endres som resultat av anleggsbygging i berg og hvordan slike endringer påvirker anleggsstabilitet. Videre skal de ha kunnskaper om jords styrke og stivhet og forstå betydningen av poretrykk og effektivspenninger.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne gjennomføre vurdering av bergmassekvalitet, beregninger av spenningsfordeling og deformasjoner rundt anlegg i berg, stabilitetsanalyse og bergsikring.
Videre skal studenten kunne utføre forenklede beregninger av setninger, bæreevne og skråningsstabilitet i jord.

Generell kompetanse:
Studenten skal utvikle evner til tverrfaglig problemløsning, særlig med bruk av kunnskaper i ingeniørgeologi, bergmekanikk, bergteknikk og geoteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorietester, regneøvinger og demonstrasjoner. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, lab tester

Mer om vurdering

Både bergmekanikk- og geoteknikkdelen må være bestått for å bestå eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0545 7.5
TBA4100 2.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.