course-details-portlet

TGB4210 - Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bergmekanikk (70 %): Bergart: mekaniske egenskaper, prøvingsmetoder, og bruddkriterier. Bergsprekk: mekaniske egenskaper og bruddkriterier. Bergmasse: vurdering av bergmassekvalitet og estimering av bergmassestyrke- og deformasjonsparametrer. In situ spenningsforhold i bergmasse. Spenningsfordeling rundt undergrunnsåpninger - tunneler of bergrom. 2D elastisk numerisk modellering for spenningsanalyse. Bergspennings- og deformasjonsmåling i feltet. Bruddformer av bergmasse i feltet. Bergsikring: metodikk, sikringselementer, fjellbolter. Bruk av bergmekaniske prinsipper i utforming av underjordiske åpninger.

Geoteknikk (jordmekanikk, 30 %): Beskrivelse av jord for ingeniørmessige formål. Spenninger og deformasjoner i jord. Eksperimentelle metoder til bestemmelse av mekaniske egenskaper av jord. Praktiske eksempler på geotekniske problemstillinger.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om og forståelse av bergmekaniske og geotekniske prosesser knyttet til tunnelbygging, gruvedrift, fjellskred og andre anlegg i berg.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper og styrker, spenningsforhold i bergmasser, hvordan spenningsforhold endres som resultat av anleggsbygging i berg og hvordan slike endringer påvirker anleggsstabilitet. Videre skal de ha kunnskaper om jords styrke og stivhet og forstå betydningen av poretrykk og effektivspenninger.

Ferdigheter: Studenten skal kunne gjennomføre vurdering av bergmassekvalitet, beregninger av spenningsfordeling og deformasjoner rundt anlegg i berg, stabilitetsanalyse og bergsikring. Videre skal studenten kunne utføre forenklede beregninger av setninger, bæreevne og skråningsstabilitet i jord. Studenten behersker numerisk modellering i Examine2D.

Generell kompetanse: Studenten skal utvikle evner til tverrfaglig problemløsning, særlig med bruk av kunnskaper i ingeniørgeologi, bergmekanikk, bergteknikk og geoteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorietester, regneøvinger og øvingsoppgaver. Emnet evalueres av en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger, lab tester

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnlag i mekanikk, f.eks. GEOL1007 Faststoffmekanikk for geologer, TKT4126 Mekanikk eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

Et kompendium i PDF-format og forelesningsark.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0545 7.5
TBA4100 2.0 HØST 2009
TBM4240 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniørgeologi
 • Mineralproduksjon
 • Bergteknikk
 • Bergteknologi
 • Bergmekanikk
 • Vegbygging
 • Gruvedrift
 • Geoteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU