course-details-portlet

TGB4170 - Diagenese/reservoarkvalitet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter de fysiske og kjemiske forandringer som skjer i sedimenter fra de avsettes og til de kommer ned på 5-6 km dyp. Hovedvekten legges på prosesser som fører til bevaring, ødeleggelse og nydanning av porøsitet i potensielle reservoarbergarter for hydrokarboner. Både silisiklastiske og karbonatbergarter vil bli gjennomgått. Utvalgte "case"-historier vil bli brukt som illustrasjoner. Obligatoriske øvinger inkluderer blant annet studier av tekstur og mineralogi av sandstein og kalkstein v.h.a. lysmikroskopi, elektronmikroskopi og røntgendiffraksjon, og tolkning av ulike data for vurdering av graden av diagenese og reservoarkvalitet. En del av øvingene vil være gjennomgang og presentasjon av utvalgte artikler.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om sandssteinspetrografi og diagenese. Studenten skal ha kunnskap om viktige prosesser og diagenetiske mineraler som påvirker bergartenes reservoaregenskaper.

Ferdigheter: Studenten skal ha opparbeidet laboratorie-erfaring med å beskrive og evaluere reservoarbergarter fra kontinentalsokkelen. Studenten får erfaring med faglig presentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger. Obligatorisk kollokvium der hver student har en presentasjon/diskusjon av valgt tema. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og kollokvium

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Artikler, handouts, power point presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0527 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petrofysikk
  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU