course-details-portlet

TGB4120 - Malmforekomst genese

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet er basert på kollokvier og selvstudier av artikler og bøker. Oppgaven er en vurdering av utvalgte malm- og mineralforekomster der instituttet har aktive forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Tenk deg at du får i oppdrag å utrede potensialet for å finne skjærsone bundne økonomiske edelmetallforekomster på Fosenhalvøya, eller Ni-Cu forekomster i Seiland Provinsen eller noe helt annet.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om dannelsen, opptreden og funn av utvalgte økonomiske mineralforekomster.

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten vil få innsikt i

  • Strategier for hvordan man iverksetter et malmgeologisk prosjekt.
  • Hvor og hvordan man samler inn basisdata og skriver en nøktern rapport som gir den nødvendige informasjon til investorer, klienter og andre beslutningstakere som skal sponse videre undersøkelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (gjennomført av studentene) og selvstudier samt gruppediskusjoner ca. en gang i uken der vi fokuserer på området og de relevante malmforekomsttyper. Undervisningen foregår på engelsk om nødvendig. Obligatorisk feltarbeid av 7-10 dagers varighet i et relevant område er en viktig del av emnet. For tiden studerer vi Sn-Cu-W forekomster i Cornwall, UK og granittiske pegmatitter i Sør-Norge. Obligatorisk feltkurs vil inkludere en helg. Etter feltarbeidet skal studentene skrive en rapport (5000 ord, gruppearbeid). Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs med rapport

Mer om vurdering

Avsluttende individuell muntlig eksamen utgjør 100 % av sluttkarakteren og er basert på overhøring i pensum og feltrapporten.

Forkunnskapskrav

TGB4130 Petrologi eller liknende.

TGB4126 Mineralogi, grunnkurs eller liknende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0509 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mineralråstoffer
  • Mineralforekomstgeologi
  • Ressursgeologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU