TGB4120 - Malmforekomstmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kurset er basert på kollokvier og selvstudier av artikler og bøker. Oppgaven er en vurdering av utvalgte malm- og mineralforekomster der IGB har aktive forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Tenk deg at du får i oppdrag å utrede potensialet for å finne skjærsone bundne økonomiske edelmetallforekomster på Fosenhalvøya, eller Ni-Cu forekomster i Seiland Provinsen eller noget helt andet

Kunnskaper:
- Studenten skal ha kunnskap om dannelsen, opptreden og funn av utvalgte økonomiske mineralforekomster.

Ferdigheter og generell kompetanse:
- Studenten skal kunne strategier om hvordan man iverksetter et malmgeologisk prosjekt. Hvor og hvordan man innsamler basisdata og skrive en nøktern rapport som gir den nødvendige informasjon til investorer, klienter og andre beslutningstakere som skal sponse videre undersøkelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (gjennomført av studentene) og selvstudier samt gruppediskusjoner ca. en gang i uken. Obligatorisk feltarbeid av 7 dagers varighet i et relevant område er en viktig del av kurset, men kan erstattes av lab-arbeid om værforholdene ikke tillater feltarbeid. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Undervisningen foregår på engelsk om nødvendig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen som teller 50% og rapport på ca. 5000 ord som teller 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4115 Mineralforekomstgeologi og TGB4130 Petrologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0509 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.