course-details-portlet

TGB4115 - Mineralforekomstgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler økonomisk og strategisk viktige mineralforekomster av metalliske og ikke-metalliske malmer og mineraler i Norge og verden forøvrig. Geologiske prosesser som er spesielt viktige for dannelsen av mineralforekomster vil bli gjennomgått. Studenten vil etter gjennomført og bestått emne være kompetent til å kommunisere de viktigste komponenter som forutsetter dannelsen av malmforekomster. Undervisningen omfatter også studier af feltlokaliter der illustrerer konkrete mineralforekomster i Sør-Norge eller Cornwall, UK.

Læringsutbytte

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om dannelsen av de mineralske råstoffene som er forutsetningen for bærekraftige moderne samfunn.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om hvordan og når en gitt geologisk prosess kan føre til dannelse av de vanligste mineralforekomster, der selve mineralene og/eller de grunnstoffer som bygger opp mineralene kan ha et økonomisk potensiale

Ferdigheter: Studenten skal kunne lese og forstå faglige publikasjoner som omhandler økonomiske mineralforekomster.

Generell kompetanse: Studenten skal inneha nødvendig kunnskap om hvor i geologien det er aktuelt å søke etter de vanligste økonomiske mineralforekomster. Studenten skal ha det nødvendige fundamentet til å delta i malmgeologiske prosjektgrupper, det være seg utvikling og drift av en mineralforekomst, malmgeologisk prospektering og mastergradsstudier innenfor mineralforekomstgeologi. Studenten vil lære seg identifikasjon av de viktigste malmdannende faser i reflektert lys mikroskopering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og feltkurs. Emnet inkluderer 6-8 obligatoriske dobbeltimer i mikroskopering av opake malmdannende faser og avsluttes med en praktisk mikroskoperingsprøve. Emnet inkluderer også et 5-6 dagers obligatorisk feltkurs (normalt søndag-fredag) enten i Cornwall eller Sør-Norge, der studenten må innlevere en feltrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Mikroskopitest

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen (100 %). Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TGB4125 Mineralogi, TGB4126 Mineralogi, grunnkurs eller sammenliknbart emne.

Kursmateriell

ppt-presentasjoner med notater (i Blackboard), Laurence R.: Introduction to Ore-Forming Processes, Blackwell 2005.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0507 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ressursgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 11
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU