course-details-portlet

TGB4112 - Norges geologi og georessurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fra det tidligere emnet TGB4100 Geologi, innføring, er studentene godt kjent med jordens indre prosesser med dannelse og omdannelse av mineraler og bergarter, og om prosesser i litosfæren. I dette neste emnet fokuserer vi også på ytre prosesser, særlig dannelse av glasiale, glasifluviale og fluviale sedimenter, og egenskapene til løsmassene (eks. stabilitet og skred). I emnet lærer du videre om Norges berggrunnsgeologi, tektonisk utvikling og georessurser både på land og offshore. Det gis oversikt over geologiske ressurser: som fossil og fornybar energi, CO2-lagring, grunnvann, mineraler, pukk, grus, m.m., verdikjeden fra mineralforekomst til mineralprodukt, og miljøaspekter.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten

  • skal ha kunnskap om den geologiske utviklingen av Norges fastland og sokkel, fra prekambrium til nåtid.
  • skal ha grunnleggende oversikt over geologiske råstoffer, både fornybare og ikke-fornybare.
  • skal ha kunnskap om geologiske prosessers betydning for dannelse av geologiske ressurser.

FERDIGHETER: Kandidaten

  • skal kunne bruke geologiske kart, profiler, stratigrafiske søyler, og modeller, og forstå at de er tolkninger som har forbedringspotensiale.
  • skal kunne knytte observasjoner til geologiske prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger, samt 2-3 feltekskursjoner. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Feltkurs

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Emne TGB4100 Geologi, innføring, GEOG1014 Jordas naturmiljø, eller tilsvarende.

Kursmateriell

EENS1100 Kompendium av Stephen A. Nelson, utvalgte deler. Kompendium om løsmasser. Utvalgte deler av Landet blir til, Norges geologi, av Ramberg et al. Geologiske kart og internettsider på NGU.no. Forelesninger og notater på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4110 3.7 HØST 2011
TGB4140 3.7 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU