TGB4112 - Norges geologi og georessurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fra det tidligere emnet Geologi innføring er studentene godt kjent med jordens indre prosesser med dannelse og omdannelse av mineraler og bergarter, og om prosesser i litosfæren. I dette neste kurset fokuserer vi også på ytre prosesser, særlig dannelse av glasiale, glasifluviale og fluviale sedimenter, og egenskapene til løsmassene (eks. stabilitet og skred). I kurset lærer du videre om Norges berggrunnsgeologi, tektonisk utvikling og georessurser både på land og offshore. Det gis oversikt over geologiske ressurser: som fossil- og fornybar energi, CO2-lagring, grunnvann, mineraler, pukk, grus, m.m., verdikjeden fra mineralforekomst til mineralprodukt, og miljøaspekter.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten
- skal ha kunnskap om de ytre geologiske prosessene og deres avsetninger og ressurser
- skal ha kunnskap om den geologiske utviklingen av Norges fastland og sokkel, fra prekambrium til nåtid.
- skal ha grunnleggende oversikt over geologiske råstoffer, både fornybare og ikke-fornybare.

FERDIGHETER:
Kandidaten
- skal ut fra observasjoner kunne vurdere hvilke geologiske prosesser som har vært i virksomhet.
- skal kunne bruke geologiske kart, profiler, stratigrafiske søyler, og modeller, og forstå at de er tolkninger som har forbedringspotensielle.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger, samt 2-3 feltekskursjoner. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emne TGB4100 Geologi innføring, eller tilsvarende.

Kursmateriell

EENS1100 Kompendium av Stephen A. Nelson, utvalgte deler. Kompendium om løsmasser. Utvalgte deler av Landet blir til, Norges geologi, av Ramberg et al. Utvalgte deler av Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser, av Dons. Geologiske kart og internettsider på NGU.no.
Forelesninger og notater på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4110 3.7 01.09.2011
TGB4140 3.7 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.