course-details-portlet

TFY4345 - Klassisk mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Føringer og generaliserte koordinater. Virtuelle forskyvninger, Lagranges ligninger. Variasjonsregning, Hamiltons prinsipp. Lagrangefunksjon for partikkel i elektromagnetisk felt. Bevegelseskonstanter og symmetriegenskaper. Virialteoremet. Sentrale krefter, spredning i sentralfelt. Litt om stive legemers kinematikk og dynamikk. Spesiell relativitetsteori. Normalkoordinater. Hamiltons ligninger. Kanoniske transformasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:
- Forklare nytten av å utnytte symmetrier og bevaringslover i fysiske systemer samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger. Dette inkluderer roterende og oscillerende systemer.
- Kjenne til ulike problemløsningsstrategier innenfor mekanikk samt vurdere hvilken av disse strategiene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt problem.
- Forstå det fysiske prinsippet bak utledningen av Lagrange's og Hamilton's likninger samt fordelene med disse formuleringene.
- Presentere de grunnleggende prinsippene i spesiell relativitetsteori og kunne bruke Lorentztransformasjoner samt 4-vektor formalisme i konkrete beregninger som for eksempel partikkelkollisjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og obligatorisk øving. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan eksamen gis kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

H. Goldstein, C. Poole and J. Safko: Classical Mechanics, 3. utgave 2002. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4145 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2015

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 08.08.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU