course-details-portlet

TFY4345 - Klassisk mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Føringer og generaliserte koordinater. Virtuelle forskyvninger, Lagranges ligninger. Variasjonsregning, Hamiltons prinsipp. Lagrangefunksjon for partikkel i elektromagnetisk felt. Bevegelseskonstanter og symmetriegenskaper. Virialteoremet. Sentrale krefter. Litt om stive legemers kinematikk og dynamikk. Spesiell relativitetsteori. Normalkoordinater. Hamiltons ligninger. Kanoniske transformasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Forstå det fysiske prinsippet bak utledningen av Lagrange's og Hamilton's likninger samt fordelene med disse formuleringene.
- Forklare nytten av å utnytte symmetrier og bevaringslover i fysiske systemer samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger. Dette inkluderer roterende og oscillerende systemer.
- Forstå de grunnleggende prinsippene i den spesielle relativitetsteorien.
- Forstå de intrikatene med bevegelige referanserammer og stivkroppsbevegelse.

Ferdigheter:
- Analytisk løsning av differensialligninger av mekaniske systemer (bevegelsesligninger).
- Påføring av lineære transformasjoner for rotasjoner, koblede differensialligninger og Lorentz-transformasjoner.
- Spesielle teknikker i Hamiltonian dynamikk (Poisson-parentes, generasjonsfunksjoner).
- Bruke beregningsmessige (numeriske) metoder for å løse mekaniske problemer.

Generell kompetanse:
- Kjenne til ulike problemløsningsstrategier innenfor mekanikk samt vurdere hvilken av disse strategiene som er mest hensiktsmessig å bruke for et gitt problem.
- Forstå bidraget fra den Lagrangian / Hamiltonian formuleringen av klassisk fysikk i statistisk fysikk, elektromagnetisme og kvantemekanikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Elementer av numerisk fysikk kan bli inkludert i forelesningene og i regneøvingene. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Textbook: to be announced (check instructor's web site prior to start).

Reference material:
1) H. Goldstein, C. Poole and J. Safko: Classical Mechanics, 3. utgave, Addison-Wesley, 2002.
2) D. Strauch, Classical Mechanics - An Introduction, Springer, 2009 (ebook, NTNU biblioteket).
3) D.W. Hogg, Lectures notes on special relativity, 1997 (pdf file available at http://cosmo.nyu.edu/hogg/sr).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4145 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU