course-details-portlet

TFY4335 - Bionanovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Rapport 20/100
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet omfatter cellulær og molekylær biofysikk som er essensiell for anvendelser i bionanoteknologi. Anvendelser som omhandles er: biosensorer, nanomedisin, design og fabrikkering av mikrokanaler samt nye eksperimentelle tekniker for å studere molekyler og celler. Temaer inkludert er: mekanisk og kjemisk likevekt, entropiske krefter og molekylær selvorganisering, virrevandring, diffusjon, Brownske bevegelser, væske dynamikk på nm og µm skala, elektrostatiske vekselvirkinger i vandige løsninger og biologisk elektrisitet. Videre vil eksperimentelle tekniker og teoretiske modeller beskrives.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

ha kunnskap om: 1) forenklede fysiske modeller for å beskrive prosesser som er viktig for forståelsen av cellulære funksjoner og prosesser på mikro- og nanometernivå, slik som forstå og beskrive betydningen av entropi og entropiske krefter, elektrostatiske vekselvirkninger i løsning, transport fenomen som diffusjon og vesikkeltransport, molekylære motorer, egenskapene til vann på mikro- og nanometer skala, virrevandring, biologisk elektrisitet, beskrive, modeler og måle mekaniske egenskaper til polymer kjeder og membraner. 2) Design av enkle mikrokanaler og forstå fysiske fenomener som er viktige for deres funksjon. 3) Prinsippene for lys-og fluorescensmikroskopi, atomærkraft mikroskopi og optiske pinsetter.

Ferdigheter: Implementere noen av de fysiske modellene diskutert i kurset til datasimuleringer i Matlab eller Phyton. Erfaring med å jobbe i renrom. Benytte og justere lysmikroskop. Anvende sin kunnskap til å formulere og analysere problemstillinger i bionanovitenskap. Kunne bidra med innovative forslag for å løse utfordringer innen blant annet diagnostikk og terapi av ulike sykdommer.

Generell kompetanse: Kunne skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger med rapporter, laboratorieøving med rapport. Fire av seks regneøvinger og labrapport kreves godkjent for adgang til eksamen. Labrapporten gis en karakter som teller på sluttkarakteren.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%), laboratorierapport (20%) og et prosjektarbeid (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hovedlærebok: Physical Biology of the Cell. Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Hernan Garcia. ISBN: 9780815344506.
Annet materiell: Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4310 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biofysikk
  • Biologi
  • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU