course-details-portlet

TFY4315 - Strålingsbiofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale temaer innen energideponering i biologiske materialer ved bestråling med ioniserende stråling, inkludert: direkte og indirekte effekter av stråling, strålingsindusert DNA-skade og –reparasjon, mekanismer for celledød etter stråling, kvantitative modeller for celledød og –overlevelse, dose-respons-relasjoner, tumor- og normalvevsresponser, hovedprinsipper for bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling, de 5 R'ene bak rasjonalet om fraksjonering, tid-dose-fraksjonering, terapeutisk ratio, den lineær-kvadratiske modell, modeller for tumorkontrollsannsynlighet- og normalvevs komplikasjonssannsynlighet, dose-rate-effekt, volumeffekt, oksygeneffekt, tumormikromiljø og hypoksi, kombinasjon av stråling med kjemoterapi og biologisk målrettede medikamenter, strålesensibiliserende og -beskyttende forbindelser, hypertermi, proton- og ioneterapi.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om: - Vekselvirkning mellom ioniserende stråling og biologisk materiale. - Mekanismer for induksjon og reparasjon av strålingsinduserte molekylære og cellulære effekter. - Bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling. Ferdigheter kandidaten skal kunne: - Bruk av ulike matematiske modeller for estimering av strålingsindusert celledød og celleoverlevelse. Generell kompetanse kandidaten skal være i stand til: - Tolkning og presentasjon av vitenskapelige data ervervet gjennom praktiske laboratorieoppgaver, simuleringer basert på dataverktøy og gruppearbeid. - Lesing og presentasjon av forskningslitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner og obligatorisk prosjektarbeid i gruppe med presentasjon. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid med presentasjon
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Karakter settes basert på en avsluttende muntlig eksamen (100%).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4092 7.5
FY8919 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E

18.12.2023 - 20.12.2023

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU