course-details-portlet

TFY4315 - Strålingsbiofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 80/100
Rapport 20/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale temaer innen energideponering i biologiske materialer ved bestråling med ioniserende stråling, inkludert: direkte og indirekte effekter av stråling, strålingsindusert DNA-skade og –reparasjon, mekanismer for celledød etter stråling, kvantitative modeller for celledød og –overlevelse, dose-respons-relasjoner, tumor- og normalvevsresponser, hovedprinsipper for bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling, de 5 R'ene bak rasjonalet om fraksjonering, tid-dose-fraksjonering, terapeutisk ratio, den lineær-kvadratiske modell, modeller for tumorkontrollsannsynlighet- og normalvevs komplikasjonssannsynlighet, dose-rate-effekt, volumeffekt, oksygeneffekt, tumormikromiljø og hypoksi, kombinasjon av stråling med kjemoterapi og biologisk målrettede medikamenter, strålesensibiliserende og -beskyttende forbindelser, hypertermi, proton- og ioneterapi.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om:
- Vekselvirkning mellom ioniserende stråling og biologisk materiale.
- Mekanismer for induksjon og reparasjon av strålingsinduserte molekylære og cellulære effekter.
- Bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling.

Ferdigheter kandidaten skal kunne:
- Bruk av ulike matematiske modeller for estimering av strålingsindusert celledød og celleoverlevelse.

Generell kompetanse kandidaten skal være i stand til:
- Tolkning og presentasjon av vitenskapelige data ervervet gjennom praktiske laboratorieoppgaver, simuleringer basert på dataverktøy og gruppearbeid.
- Lesing og presentasjon av forskningslitteratur.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner og obligatorisk prosjektarbeid i gruppe med presentasjon. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid med presentasjon
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår laboratorierapport (20%) og avsluttende skriftlig (digital) eksamen (80%). Resultatet for delene angis i
%-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4092 7.5
FY8919 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 20/100 ALLE

Innlevering 12.04.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 80/100 14.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU