course-details-portlet

TFY4310 - Molekylær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av utvalgte tema innen fysikk, for å beskrive molekylære egenskaper til biologiske molekyler og systemer av disse, og noen av de mest brukte teknikkene som brukes for å bestemme disse egenskapene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter velllykket gjennomføring av emnet ha oppnådd kunnskap om

(i) de viktigste intra- og intermolekylære vekselvirkninger;

(ii) molekylære teorier brukt for å beskrive biopolymerer og deres fysiske egenskaper, fasestabilitet av biopolymerløsninger og molekylære teorier for deformasjon og svelling av polymerer og polyelektrolyttnettverk;

(iii) selv-organisering av amfifile molekyler i vandig løsning;

(iv) fundamentale teorier som ligger til grunn for de viktigste teknikkene brukt til å studere fysiske, termodynamiske, hydrodynamiske og spektroskopiske egenskaper, samt spredningsegenskaper, til biologiske molekyler og molekylære systemer.

Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha oppnådd ferdigheter:

(i) å forklare hvordan intra- og intermolekylære vekselvirkninger påvirker (a) konformasjon og andre dynamiske egenskaper til makromolekyler, og (b) vekselvirkningene mellom makromolekyler og andre stoffer i vannløsning;

(ii) å angi fordeler og ulemper knyttet til de beregningsbaserte og eksperimentelle teknikker;

(iii) å vurdere og diskutere anvendbarheten av de studerte teknikkene på et utvalg av biofysiske systemer;

(iv) å bruke et utvalg av instrumentelle oppsett, tolke oppnådde data, og oppsummere resultatet i en skriftlig rapport.

Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha styrket sin generelle kompetanse:

- Planlegge og gjennomføre laboratorieøvinger, analyse og kritisk vurdering av resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger/demonstrasjoner. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamen vil normalt bli gitt kun på engelsk.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper i fysikk, matematikk og kjemi tilsvarende 2,5 år universitetsstudier i fysikk.

Kursmateriell

Elgsæter, Mikkelsen, Næss, and Dias: Molecular Biophysics, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4090 7.5
FY8911 7.5 HØST 2017
TFY4335 3.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biofysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU