course-details-portlet

TFY4310 - Molekylær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av utvalgte tema innen fysikk, for å beskrive molekylære egenskaper til biologiske molekyler og systemer, og noen av de mest brukte teknikkene som brukes for å bestemme disse egenskapene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter velllykket gjennomføring av emnet ha oppnådd kunnskap om

(i) de viktigste intra- og intermolekylære vekselvirkninger;

(ii) molekylære teorier brukt for å beskrive polymerer og deres fysiske egenskaper, fasestabilitet av polymerløsninger og molekylære teorier for deformasjon og svelling av polymerer og polyelektrolyttnettverk;

(iii) selv-organisering av amfifile molekyler i vandig løsning;

(iv) fundamental teorier som ligger til grunn for de viktigste teknikkene brukt til å studere fysiske, termodynamiske, hydrodynamiske og spektroskopiske egenskaper, samt spredningsegenskaper, til biologiske molekyler og molekylære systemer.

Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha oppnådd ferdigheter:

(i) å forklare hvordan intra- og intermolekylære vekselvirkninger påvirker (a) konformasjon og andre dynamiske egenskaper til makromolekyler, og (b) vekselvirkningene mellom makromolekyler og andre stoffer i vannløsning;

(ii) å angi fordeler og ulemper knyttet til de beregnsbaserte og eksperimentelle teknikker;

(iii) å vurdere og diskutere anvendbarheten av de studerte teknikkene på et utvalg av biofysiske systemer;

(iv) å bruke et utvalg av instrumentelle oppsett, tolke oppnådde data, og oppsummere resultatet i en skriftlig rapport.


Studenten skal etter vellykket gjennomføring av emnet ha styrket sin generelle kompetanse:

Planlegge og gjennomføre laboratorieøvinger, analyse og kritisk vurdering av data og skriftlig presentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.


Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Eksamen vil normalt bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Elgsæter, Mikkelsen, Næss, and Dias: Molecular Biophysics, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4090 7.5
FY8911 7.5 01.09.2017
TFY4335 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biofysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU