course-details-portlet

TFY4291 - Laserfysikk og ulineær optikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Fysiske prinsipper laser, ikke-lineære optikk, laser fysikk og samspillet av vekselvirkning mellom lys og materie. For ytterligere detaljer, se beskrivelse på engelsk under academic content.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
Studentene skal:
- være fortrolige med virkemåte og oppbygning av lasere
- vite om egenskapene til laserstråling, og hvordan laserstråler propagerer gjennom optiske materialer og komponenter
- kjenne til forskjellige lasertyper
- være fortrolige med hvordan andreordens ulineær respons i krystaller kan brukes til å konvertere laserstråling fra en bølgelengde til en annen. Det vil legges vekt på intuitiv forståelse gjennom enkle matematiske beskrivelser

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne:
- beregne egenskaper til sortlegemestråling ved forskjellige temperaturer
- estimere linjebredder og effektive tverrsnitt for ulike overganger
- beregne terskler og uteffekter i forskjellige lasermedier, og estimere pulsenergier og pulsvarigheter i Q-svitsjede lasere
- beregne hvordan dispersjon påvirker ultrakorte laserpulser i optiske materialer
- beregne hvordan gaussiske stråler propagerer i fritt rom
- Velg laser med riktige parametere for spesifikke applikasjoner i deres interessefelt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, obligatoriske øvinger og prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og e-bøker tilgjengelig via NTNUs bibliotek. Eget kompendium kan bestilles.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kondenserte mediers fysikk
 • Elektronikk
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Generell fysikk
 • Optikk og kondenserte mediers fysikk
 • Medisinsk fysikk
 • Elektro-optikk/bio-optikk
 • Astrofysikk
 • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
 • Biomedisinsk teknikk
 • Teoretisk faststoff-fysikk
 • Polymerfysikk
 • Molekylær biofysikk
 • Petrofysikk
 • Elektron- og ionefysikk
 • Anvendt optikk
 • Elektroteknikk
 • Petroleumsgeofysikk
 • Strålingsfysikk
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Material- og faststoffysikk
 • Biofysikk
 • Faste stoffers fysikk
 • Kvanteoptikk
 • Optikk
 • Teoretisk fysikk
 • Elektrofag
 • Fysikk
 • Geofysikk
 • IKT
 • Ingeniør
 • Nanoteknologi
 • Naturfag
 • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D 28.04.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU