course-details-portlet

TFY4280 - Signalanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset fokuserer på grunnleggende verktøy for analyse av analoge og digitale signaler og systemer. Beskrivelse av signaler som funksjon av tid og frekvens. Bruk av Laplace, Fourier og Z-transformer. Grunnleggende analog og digital filterdesign, frekvensrespons, datasampling. Eksitasjon-respons-analyse av lineære systemer. Beskrivelse og analyse av stokastiske signaler og målte signaler med støy, korrelasjoner og energispektrumanalyser. Analyse av signaler og systemer ved hjelp av matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning, samt numeriske metoder ved hjelp av Matlab eller python.

Læringsutbytte

Studenten skal: 1. Gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for signalanalyse, samt med teoretisk og matematisk kunnskap for å beskrive signaler og systemer, analyse av målesignaler og tidsrekker. 2. Lære å analysere ulike problemstillinger innen signalanalyse med matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning, samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Matlab eller python.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og datorsimuleringsøvinger (MATLAB or python). Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

"Signals, Systems and Transforms" by C. L. Phillips, J. M. Parr and E. A. Riskin; samt øvingsoppgaver og forelesningsnotater, som legges ut på emnets nettsider/BB.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4076 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU