course-details-portlet

TFY4265 - Biofysiske mikroteknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Presentasjon 50/100

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i virkeprinsippet til et utvalg måleinstrument som er viktige for studier av biologiske makromolekyler, celler og andre myke materialer. Kurset har som målsetting å gi en forståelse av virkeprinsippet til og oppbygning av de essensielle komponentene måleutstyret består av samt en teoretisk og praktisk innføring i hvordan instrumentet opereres, inkludert kalibreringsprosedyrer og vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal ha kunnskap om -Egenskaper ved optisk stråling og sentrale vekselvirkninger mellom lys og materie som er relevante for teknikken presentert i emnet. -Grunnleggende geometrisk optikk og bølgeoptikk -De mest sentral optiske avbildningsmetoder i biologisk sammenheng (lysfeltsmikroskopi og ulike kontrastteknikker, fluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi, multifotonmikroskopi, superoppløsningsteknikker mm.) -Andre optiske teknikker som brukes i biologisk sammenheng som FCS, FRAP og FRET mm. -Preparering av prøver for optiske teknikker, inkludert ulike fargeteknikker -Atomær kraftmikroskopi, dynamisk kraftspektroskopi, og optiske pinsetter. -vekselvirkning mellom elektroner og biologisk materiale -Ulike elektronmikroskop som SEM, TEM, STEM og analytiske metoder. -Preparering av prøver for elektronmikroskopi Ferdigheter Kandidaten skal å ferdigheter innen: -Bruk av vanlige mikroskopi metoder som for eksempel lysfeltsmikroskopi med ulike kontrastmekanismer og konfokalmikroskopi. Generell kompetanse Kandidaten skal gjennom emnet utvikle kompetanse i -å finne frem i og lese forskningslitteratur. -muntlig presentasjon av vitenskapelige studier -skriftlig fremstilling av faglig tekst -samarbeid -lage en vitenskapelig poster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratorieøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Samlet karakter i dette emnet dannes på grunnalg av en muntlig eksamen 50% og en presentasjon av vitenskapelig artikkel 50%. Undervisning på engelsk.

Kursmateriell

Ulike skriftlige kilder (bokkapitler, kompendium, artikler)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4071 7.5
FY8906 7.5 HØST 2010
FY8410 5.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Presentasjon 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 12.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU