course-details-portlet

TFY4265 - Biofysiske mikroteknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i virkeprinsippet til et utvalg måleinstrument som er viktige for studier av biologiske makromolekyler, celler og andre myke materialer. Kurset har som målsetting å gi en forståelse av virkeprinsippet til og oppbygning av de essensielle komponentene måleutstyret består av samt en teoretisk og praktisk innføring i hvordan instrumentet opereres, inkludert kalibreringsprosedyrer og vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om
-Egenskaper ved optisk stråling og sentrale vekselvirkninger mellom lys og materie som er relevante for teknikken presentert i emnet.
-Grunnleggende geometrisk optikk og bølgeoptikk
-De mest sentral optiske avbildningsmetoder i biologisk sammenheng (lysfeltsmikroskopi og ulike kontrastteknikker, fluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi, multifotonmikroskopi, superoppløsningsteknikker mm.)
-Andre optiske teknikker som brukes i biologisk sammenheng som FCS, FRAP og FRET mm.
-Preparering av prøver for optiske teknikker, inkludert ulike fargeteknikker
-Atomær kraftmikroskopi, dynamisk kraftspektroskopi, og optiske pinsetter.
-vekselvirkning mellom elektroner og biologisk materiale
-Ulike elektronmikroskop som SEM, TEM, STEM og analytiske metoder.
-Preparering av prøver for elektronmikroskopi

Ferdigheter

Kandidaten skal å ferdigheter innen:
-Bruk av vanlige mikroskopi metoder som for eksempel lysfeltsmikroskopi med ulike kontrastmekanismer og konfokalmikroskopi.

Generell kompetanse

Kandidaten skal gjennom emnet utvikle kompetanse i
-å finne frem i og lese forskningslitteratur.
-muntlig presentasjon av vitenskapelige studier
-skriftlig fremstilling av faglig tekst
-samarbeid
-lage en vitenskapelig poster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratorieøvinger. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver og rapport

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ulike skriftlige kilder (bokkapitler, kompendium, artikler)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4071 7.5
FY8906 7.5 01.09.2010
FY8410 5.0 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU