course-details-portlet

TFY4260 - Cellebiologi og cellulær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet inneholder 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi.
2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk.
3) Relevante eksperimentelle metoder særlig lys/fluoresens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrømcytometri.


Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten
ha kunnskap om: 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi.
2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk.
3) Relevante eksperimentelle metoder, særlig lys/fluorescens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrømcytometri.

Ferdigheter: Gjennom praktiske laboratorieoppgaver kunne celledyrking, kunne benytte et lysmikroskop optimalt, kunne måle elektriske egenskaper til membraner. Anvende sin kunnskap til å formulere og analysere problemstillinger i cellebiologi.

Generell kompetanse: Skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Evaluering: Skriftlig avsluttende eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: The world of the cell av Becker, Kleinsmith, Hardin, Bertoni.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4070 7.5
BI2012 5.0 01.09.2017
HBIO2001 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU